Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 200 ) \
yan tot allerlei handelingen, welke voor het Geloof, voor
de kerkelijke Hiekaecuie en tucht schadelijk waren, zoo-
dat de ware Catholijken er over verwonderd slonden, en
verergerd waren. Van toen af is dit boek zoo happig ge-
zocht geworden, en zoo welkom geweest, dal het om zoo
te spreken het Handboek van al die nieuwe uitvinders,
en van vele Universiteiten werd, die de oude grondbe-
ginsels lieten varen. Het is uit deze verzameling , dat de
openbare Leeraars, en de Kweekelingen stelsels van re-
geringloosheid en van opstand, tegen de Kerk, en hoofd-
zakelijk tegen ha^ Hoofd, zogen; stelsels, welke de ver-
zamelaar zelf geput bad uit de Schriften der JVicleJiien,
Husüten , Luieranen, Calu nisleu, Jansenisten, Vele
Bisschoppen haastten zich onJ dit werk te veroordeelen,
als een der verfoeijelijksie en schadelijkste voortbrengsels
van het menschelijke vernuft; en spraken van Febronius ,
als van een' man, die bedoelde de grondslagen der Ca-
tholijke Kerk, en bijzonderlijk den Stoel van haren eer-
sten Bisschop te ondermijnen. De ondervinding heeft
doen zien , dat^ deze Bisschoppen de zaak niet vergroot
hebben; want het allengs verval in de onderwijzing van
den Godsdienst in Duitschland, de omwenteling, die in
de meeste van zijne Universiteiten is voorgevallen, die
zich nog beroemden, Catholijken te zijn, moet hoofdzar
kelijk worden toegeschreven aan den schok , welken Fe-
broniu» der kerkelijke Hiebakcuie heeft toegebragt, en
aan de verachting, die bij voor het Hoofd der Kerk
heeft ingeboezemd, aan zijné lasteringen tegen den Stoel
van Rome, aan zijne pogingen om bet Bicuerismus, en
eene soort van Demagogie of volksregering in de Kerk
op te regten, in eenen tijd dat anderen er aan arbeid-
den om haar in den Staat op te regten. Zijn Aartsbis-
schop, de keurvorst van Trier, prins Clemens van Sak-
sen, bragt het door zijnen ijver voor het regtzinnige Ge-
loof zoo ver, dat Ffbroniub omtrent zijne dwalingen on-
derrigt, en overgehaald werd die te herroepen. Febbo»
Nius zond zijne herroeping aanhef Hoofd der Kerk, wiens
gezag hg veracht had. fius VI. nam, als een goede Va-