Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 98 )
schaffing overal ten uitvoer gebragt geworden. Slecbfs
twee, oncatholijke, Souvereinen bebielden de Jesuiten in
hunne staten, Fheburik II., koning van Pruissen, en
Catiiahina II., keizerin van Ruslcind, Clemens XIV.
zelf gaf een Resci-ipt, welk de Jesuiten in die staten in
statu quo handhaafde, en welk hun werd bekend gemaakt
door den Nüntius en den Bisschop van JVarmie inJulq
1774. De Jesuiten van Rusland werden in het jaar 1779
beregtigd om te Polocz weder Noviciën of n-euwelingen
aan te nemen, door den Bisschop van dat Bisdom, nader-
hand van Mohilow, die zelf tot dit einde van Paus Pius
VI. eene volraagt, geteekend te Rome den i5 Augustus
1778 gekregen had. Zij werden zelfs beregtigd om eenen
Vikarius-Generaal te kiezen {f).
Het Breve van vernietiging, hetwelk uitgegeven was
met meening om den vrede te herstellen, schijnt integen-
deel, door hetgene, wat er gebeurd is, het teeken van
eenen bgna algemeenen opstand tegen den Pauselijken
Stoel te zijn geweest. De Godsdienst scheen zijne vurig-
ste verdedigers verloren te hebben; de H. Stoel zijne
sterkste Voorsprekers; de Soevereinen de steunen van hun
gezag; de Evangelische Leerstoelen de vermaardste Pre-
dikanten; de Christelijke jeugd hare Opvoeders; de bar-
baarsche landen degene, die door derzelver inwoners de
wegen der zaligheid te leeren, hen tot maatschappelijke
volken vereenigd hadden; de wijngaard des Heeren zijne
onvermoeibaarste arbeiders. Wie staat ook niet verwon-
derd over de snelle voortgangen, die de verachting van
den Godsdienst, en de goddeloosheid sedert den tijd der
vernietiging dezer instelling gemaakt hebben , en de ge^
volgen te zien, die de nasleep van deze vernietiging zgn
geweest ? Is het niet na dien tgd, dat men allerlei wan-,
(*) De Maalscliappij der Jesuiten is voor Rusland bekrachtigd
door eeu Breve vau Paus l'lus vii vao den 7 Waart »801. De-
zelfde Paiiä lieeft ooli. eeu ander Breve uitgegeven den 3o Jutij
iSo4, om de Jesuiten i» liet tvoningrijk der Beide-Sicilié weder
te tierstellen.
De Vit gever van hel Fr ansehe JVerk,