Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 197 ) \
Eich over zoude Irooslen.
Koit daarna, werden de Generaal van die Orde, als
ook zijne medehelpers, en vele andere Jesuiten, gevat,
en naar de gevangenissen vaa het kasteel Sc. Angelo
overgevoerd. ^Immens XIV, had eene vergadering van
vijf Kardinalen , waarvan twee nieuweling verkozen wa-
ren, en van twee Kerkvoogden benoemd ora hen te oor»
deelen. Velen dier gevangenen be/.weken onder de onge-
makken , die zij leden , en niemand is schuldig geoordeeld,
liicci, die toen Generaal, zeer oud, door kommer en zijne
lange gevangenschap uitgemergeld was, oordeelde toen hij
zijn einde voelde naderen, in ccne authentieke Memorie,
door zijne eigene hand onderteekend, te moeten verkla-
ren en openlijk belgden: » i. Üat het gezelschap van
Jesus, nu afgeschaft, er geene oorzaak toe had gegeven ï
ik verklaar het, zeide hij, en ik betuig het met die ze-
kerheid , die een Overste, die wel onderrigt is van al wat
er in zijne Orde omgaat, naar alle gronden van waar-
schijnlijkheid kan hebben. 2. Ik verklaar en ik belijd
openlijk , dat ik 'niet de minste gelegenheid gegeven heb
om mij gevangen te zetten; ik verklaar het en ik belijd
het openlijk, met die groole zekerheid ea overtuiging,
die iedereen van zijne eigene daden heeft." Op' het
oogenblik, dat hij dc II. Teerspijs ging ontvangen, zeide
hij met eenen sterkeren toon, dati men ooit van hem
gehoord had: Dat hij in de tegenwoordigheid van God,
dien hij in deszelfs hoogverheven Sacrament aanbad , en
door wien hij weldra zoude geoordeeld worden, op nieuw
openlijk zijne ouschuM , en die van de geheele Orde,
welke hij gedurende vijllien jaren bestuurd had, beleed,
en hij voegde er bij, dat bij het aan al drgene vergaf,
die de vernietiging der Maatschappij bewerkt hadden.
Hij stierf den 24 November 1775. i'jus VI, die toen Paus
was, had zijn' eigen' geneesheer bij hem gezonden, en
hem alle hulp doen geven, die deszelfs slaat en onschuld
vorderde; hij heeft deszelfs uitvaart op eene plegtige wijs
doen verrigten.
Bij het leven yan Clemens XIV, is de Bulle van af.