Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 196 ) \
het uitstekende bewijs hunner gehoorzamheid en hunner
eerbiedigheid, en deden den mond niet open om dit von-
nis des doods, tegen hen uitgesproken, tegen te spreken,
p INiet een woord, een schijn, een toon van klagen cn
morren," zeiden zij tegen elkander; » eerbiedigheid, die
niet in slaat is, om tegen te spreken, ten opzigte van
den Apostolischen Stoel en van den Paus, die denzelven
bekleedt, volmaakte onderwerping aan den strengen,
maar alt'jd aanbiddelijken wil der Voorzienigheid, en aan
het gezag, hetwelk zij gebruikt om bare besluiten ten
uitvoer te brengen , die wg niet mogen doorgronden.
Laat ons, ons leedwezen, onze zuchten, onze tranen
niet uiten, dan voor den Heer en in zijn Heiligdom; laat
ons onze billijke droefheid voor de menschen niet ver-
toonen dan door eene vreedzame , zedige en gehoorzame
stilzwijgendheid; laat ons noch de onderwijzingen, noch
de voorbeelden van godsvrucht vergeten, welke wij der
maatschappij te danken hebben; laat ons door ons ge-
drag, toonen, dat zij een ander lol waardig was; laten
de reden en de handelwijs der kinderen de verdediging
der moeder zijn : deze wijs om haar te regtvaardigen
zal de welsprekendste, de overtuigendste zijn, zij is de
eenigste die past, de eenigste die geoorloofd en wettig is.
Ons verlangen was om den Godsdienst te dienen door
onzen gver, en door onze bekwaamheden; laat ons nu
trachten om hem door onzen val zeiveri, en door onze
ongelukken te dienen. Het zij alleenlijk ons geoorloofd
te zeggen, dat er eene Maatschappij eener geestelijke
orde tiestaan heeft, welker ongelukken de noodzakelijk-
heid van een toekomstig oordeel en van een geheel ander,
dan dit aardsche leven bewezen hebben" (Deze zijnde
woorden van vader Neuville). De kinderen bragten
eich deze gevoelens van hunnen vader te binnen. Igna-
ïitJS vroeg eens aan zich zelven , boe lang zijne droefheid
Eoude duren, ingeval hem het ongeluk overkwam van zij»-
ne Orde fe zien vernic'igen; het dacht hem, dat, zoo
Viulks buiten zijne schlud gebeurde, bij, na een vieren-
deel uurs er over nagedacht en gebeden te hebben,'er