Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 193 ) \
ren ontslagen worden van de gehoorzaamheid, die z!j
hunne ouders verschuldigd zijn.
Door zoodanige stelsels, in die menigte van fdosofische
werken verspreid, maakte men al de maatschappelijke
i'jfhanden los, en men kwam eindelijk zoo ver vaa die ge-
heellijk te verbreken. De algemeene vergadering dec
Geestelijkheid van Frankrijk verhief in het jaar 1765 met
kracht hare stem tegen die helsche voortbreng-els. n Eene
menigte vermetele Schrijvers," riefp deze eerwaardige Ver-
gadering uit, welker gezag zoo voldoende was om onder-
werping en eerbied voor hare besluiten in te boezemen,
I) hebben de goddelijke en menschelijke wetten met voe-
ten getrapt; de heiligste waarheden zijn verdonkerd ge-
worden', en de monarchale grondbeginsels zqn uit hun
verband gerukt; niels wordt er geëerbiedigd noch in het
burgerlijke , noch in het geestelijke..... iVlen heeft alles
aangewend, om bij het volk alle Indruksels van Gods-
dienst , van godsvrucht, van vrees en liefde voor zijnen
God; van vertrouwen en onderwerping voor zijne Her-
ders; van eerbied, van trouw en gehoorzaamheid voor
zijnen Souverein uit te wisschen.... Men kan het niet
ontveinzen.... dat de ijver voor den Godsdienst, en voor
het Vaderland bijna iti alle harten is uitgedoofd , en dat
de geest der eeuw het Geloof, de zeden en den Staat
zelven schijnt te bedreigen met eene omwenteling, die pan
alle kanten een verval en eene geheele vernietigtng aan-
kondigt." De Bisschoppen, die wachten in Israël, wa-
'^ren niet tevreden, om, gezamenlijk vereenigd, hunne
Stemmen tegen die slechte boeken te verhellen; een groot
aantal, zoo ais dezelfde Vergadering zich uitdrukt, wa-
pende het volk nog door heilzame onderrigtingen tegen
de verleiding, die het bedreigde. Kundige Go lgeleerden
wederlegden in hunne werken de valsche redeneringen
der verachters van den Godsdienst, en der pred:ï:ers der
onafhankelijkheid; de regten van het Heiligdom en van
den Troon zijn gewroken geworden. De mrgistralen heb-
ben ook eenige pogingen aangewend oin de verwoestin-
II. Deei,, 9
i