Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 19« )
veel maar mogelijk was, verspreid werden, was om den
mensch onafhankelijk te maken, en voor hem al de ban-
den van onderwerping, zonder geloof, zonder wet, zon-
der knaging, los te rukken: Vrgheid van denhen, zeide-
Sébuiee in zijn fraai aanzoek van het jaar 1770 (i\Ien
lette wel op in welken tgd hij schreef.) vrijheid van
denken was hun kreet, en men hoorde dezen kreet van
het cene*Tinde der wereld lot aan het andere zich ver-
heffen. Afct de eene hand poogden zij den troon te doen
waggelen; met de andere hebben zij de Altaren willen
omverwerpen. Hun voorwerp was, de leer van het geloof
te vernietigen, den menschen een ander denkbeeld in te
boezemen omtrent de kerkelgke en burgerlijke inrigtin»
gen, en dus werd de omwentehng om zoo te spreken ,
voltooid. Hunne aanhangers vermeerderden, en hunne
stelsels verspreidden zich. De Koningrgken hebben hun-
ne oude grondslagen zien waggelen, en de volken, ver-
wonderd , dat zg hunne grondbeginsels vernietigd zagen,
vraagden elkander, door welk noodlot zij zoo zeer van
hunne vorige denkbeelden waren afgeweken. Deze nieu-
• we Filosofen hadden zich bijzonderlijk er op gescherpt
om aan den Godsdienst den doodsteek toe te brengen;
zij hebben zich met alle geweld er op toegelegd om het
Geloof uit te roegen, om de onschuld te verleiden, en
om alle gevoel van deugd in de zielen uit te dooven. Zij
die het meest geschikt waren om hunne tijdgenooten
zoogenaamd te verhehlen, hebben zich aan het hoofd der
ongeloovigen geplaatst; zg hebben de vaan van oproer
ontrolt, en meenden zich, door dezen geest van onaf-
hankelgkheid vermaarder te maken. Fene menigte van
geringe Schrijvers , die zich door hunne vermogens en
bekwaamheden niet konden beroemd gemaakt hebben,
hebben dezelfde stoutmoedigheid aan den dag gelegd cn
zijn hunnen roem alleenlijk verschuldigd aan hunne los-
bandige en goddelooze Schriften , en aan het verderfelgke
lokaas van het ryiinnomsMus, hetwelk zij uitstrooide.....
Deze schadelijke Sekte heeft alle middelen te hulp ge-
roepen j en om het verderf te doen voortgaan, heeft zg