Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
{ 186 )
te Irekken: n Zal men zeggen dus schrijft hij, n dal
Karei, III., die zoo godsdienstige, zoo vrome vorst, aan
de vijanden van God en van deszelfs Kerk die ontzagge-
lijke magt heelt toebetrouwd, die bij van den Hemel
gekregen had, om de zaak van den Allerhoogste, en van
den Godsdienst te verdedigen, en het heil der zielen te
bevorderen; dat hij hun zijnen arm geleend heeft om
hen te helpen om eene geestelijke Orde, voor de Kerk
zoo dierbaar ea 'zoo nuttig, zonder hoop van herstel, te
vernietigen, enz." Maar toen dat lireve kwam, waren
de Jesuiten reeds gevat, en bet belette niet, dat men
hen naar verscheidene havens bragt; aldaar scheepte men
hen allen zonder tiitzondering in, oude, jonge, zwakke,
of zg de geloften hadden afgelegd, of niet, zonder dat
men hun de vertroosting toestond om afscheid van hun-
ne nabestaanden en vrienden fe nemen. IVIen pakte hen
bg menigte in schepen, en er was bevel gegeven, om
hen naar de kusten van den Kerkelgken Staat te bren-
gen , waar zij niet aankwamen dan na vele maanden op
zee gezworven, en voor eenen korten tgd op het eiland
Corsica eene schuilplaats gevonden te hebben. Dezelfde
verbanning strekte zich ook uit over de Jesuiten, die de
moeijelgke zendehngschappen waarnamen in de uitge-
strekte landen van Amerika, die onder het gebied van
Spanje slonden, en die zij met zoo veelvuldige zorg, en
zelfs tol voordeel van de kroon van Spanje bearbeid had-
den. Bij deze gelegenheid, zeide Clemens XIII. in de
bovengemelde Breve tót den koning: » Sire! kan Uwe
Majesteit denken aan de gevolgen van eene dusdanige
handelwijs, zonder er over verschrikt te worden ? Want
zonder te spreken van het verlies, hetwelk Spanje lijdt;
van zoo veel nuttige Arbeiders, die in dezen bloeijenden
wijngaard hunne diensten deden, en wier ijver en werk-
zaamheden zoo overvloedige vruchten voortbragten, hoe
zal het gaan met zoo vele zendelingschappen in verafge-
legene en barbaarsche landen, die, geslicht en bevestigd
door bet bloed en zweet van die roemrijke leerlingen en
navolgers der Ignatiussen, en der Xaveriussen , nu be-