Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 84 )
waren, cn namen openbaar de verdediging der Jesuiten
ter harte. Maar dit alles wederhield de vganden van
die Maatschappg niet: zg hebben nog des te meer tot
haren ondergang gewoed. Reeds in de maand Februarg
van het jaar 1762 heeft het Parlement van iioz^aan haar
uit de geheele uitgestrektheid van zijn regtsgebied ver-,
bannen. Dit heeft het Parlement yan Parijs ook eenige
maanden later gedaan; de vernietiging der Jesuiten is
allengs door de meesten der andere Parlementen geschied,
die aan die instelling de hatelijkste namen gaven, en
haar zelfs als eeno goddelooze instelling beschreven, daar
de Kerkvergadering van Trente haar echter voor eene
heilige en godvreezende instelling verklaard had; daar
twintig Paussen achtereen er den lof van hadden uitge-
sproken, en daar de Geestelijkheid van Frankrgk haar
kort te voren zoo roemrijk verheven had. Eindelijk bragt
men het door listen en aanzoeken zoo ver, dat men in
de maand November van het jaar 1764, Loijewuk XV.
een bevelschrift afperste, hetwelk de geheele vernieti-
ging dier Maatschappij in zgne staten inhield, en hier-
door scheen de koning de besluiten van de Parlementen
te bekrachtigen. Clemens XIII. die toen op den Stoel
van den H. Petrus zat, zocht nog gestadig, door Bre-
vetten aan de Soiivereinen en aan de Bisschoppen te
schrgven, den storm af te weren; maar ziende, dat al
zijne pogingen vruchteloos waren, meende hij, als Hoofd
der Kerk, eene uitstekende getuigenis ten voordeele van
de instelling der Jesuiten te moeten geven; hg bekrach.;
tigde haar op nieuw door de plegtige Constitutie apos'
tolicum etc.; hoewel zij reeds ook door verscheidene
Paussen bekrachtigd en door negentien hoogelijk geroemd
was geweest. Men moet noodwendig getroffen worden
door de getuigenis der geheele Kerk ten voordeele van
die Maatschappij, welke hg in dezer voege aanhaalt:
n Eindelgk om de billijke verlangens van onze eerwaar-
dige broeders de Bisschoppen te onderschragen, die, uit
nlle Catholijke landen, ons door brieven deze zelfde
Maatschappg aanbeveleo, waaryau zg verklaren zeer yeel