Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
{ 182 )
schoppen, die zich door hunnen gver voor het echte Ge-
loof beroemd hadden gemaakt, verbannen zouden wor-
den , van hunne Bisdommen zouden afstand doen, of In
andere Bisdommen geplaatst worden; maar van al de
Kerkvoogden, die hunne stemmen tegen de wederregte-
Igke handelingen der Parlementen verhieven, die het
regtsgebled, door Jesus Christus aan zijne Kerk gege-
ven, inriepen, die zich tegen den verschrikkelgken vcort-
gang der verachting van den Godsdienst verzetten,
toonde niemand meer Apostolische standvastigheid, met
herderlgke Hefde gèpaard, dan de doorluchtige Heer de
Beaumokt, Aartsbisschop van Parijs, lür is er ook geen
geweest, die meer door zijn Parlement is vervolgd, en
zoo dikwijls verbannen. De vervolging, die men in het
jaar 1767, tegen dezen Athanasius van Frankrijk, en
tegen degene, die hem aankleefden, aanstookte, is bij-
zonderlijk opmerkzaam geweest: van toen af is de ver-
banning der Jesuiten door de Parlementen besloten. Choi-
SEUE was, gedurende den tijd, dat de markgravin de
Pompadour, tot ongeluk van het rijk, zich meesteres
van Lodewijk XV, had wefen te maken, door listen
zoo ver gekomen, van in zgnen persoon de groote be»
dieningen van het hof en van het rijk te vereenigen;
Hij gebruikte al zijn gezag om de filosofen te begunsti-
gen, die, van hunnen kant, hem de grootste lofspraken
gaven, en hem als een' groot minister uitriepen. De tijd
scheen gunstig om den aanval te beginnen; maar eer
men begon, moest men de Jesuiten, die 'm Frankrijk ixi
meer dan honderd Cotlegien onderwezen, In verscheidene
Universiteiten met roem leerstoelen bekleedden, en, lot
groote voldoening der Bisschoppen, alle geestelijke bedie-
ningen uitoefenden , verachtelijk maken; men moest de
gemoederen voorbereiden tot den aanval, dien men voor
had te doen : hiertoe werd het gemeen overstroomd met
spot en schimpschriften tegen de Jesuiten, en men ver-
zuimde niets, waardoor het volk de achting en het ver-
trouwen, welk het In hen stelde, konde verliezen. Chau-
telin, geestelijke raadsheer bij de emic kamer van het