Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( i6o )
ontbloot Tan geld en van alle andere hulpmiddelen naar
de kusten van den kerkelgken Staat vervoerd; maar de
liefdadigheid van den Paus, en van degene, die even
zoo als Zijne Heiligheid dachten, voorzag in hunne nood-
wendigheden. Cauvalho sloeg tot dit uiterste over, dat
hg Dom Jozef, 's konings broeder, eersten Inquisitor, die
zoo vroom was, dat hij zich niet konde vleijen,'om den-
zelven in zgn belang te kr%en, heeft doen gevangen
nemen, insgelijks heeft hij Dom Antonius , broeder van Dom
Jozef doen gevangen nemen, en die twee zonen van Portu-
gal zgn in een klooster, welk in eene wildernis lag opgeslo-
ten geworden, waar zij tot in het jaar 1778, een kwijnend
leven leidden. Hij joeg op eene versmadelijke wijze den
Pauselgken Nuntius weg , en riep den Ambassadeur van
Portugal uit Rome terug: hg vervolgde de Bisschoppen,
die hem eenigzins legen stonden; hg verjoeg onder an-
deren den Aartsbisschop van Bahia schandelijk van des-
zelfs stoel, die genoodzaakt is geworden om van aalmoe-
zen te leven , omdat hij tegen zijn geweten de Jesuiten
niet heeft willen schuldig verklaren aan een schandelgk
misdrgf; en ,de minister heeft een anderen in deszelfs
plaats doen benoemen, hoewel die Bisschoppelgke Stoel
niet ledig was. Hg heeft den eerwaardigen Bisschop
van Conimbria in eenen afschuwelijken kerker doen
werpen, omdat hij een bevelschrift had uitgegeven tegen
de goddelooze boeken, die zich in zijn Bisdom begonnen
te verspreiden; en hij heeft zich ook nog aan andere
gruwzame mishandelingen schuldig gemaakt. De haat
van Cauvalho is niet voldaan geweest met de Jesuiten
uit Portugal te verbannen, hij heeft hen ook nog inde
verafgelegene bezittingen yan de kroon, in Oost-Iuaië
en in Amerika vervolgd en uit die plaatsen verjaagd,
welke zij als Zendelingen sedert zoo vele jaren met hun
zweet en zelfs met hun bloed besproeid hadden; die van
het half-eiland aan deze zgde van de Ganges, die van
Brazilië, die van Maragnon, zijn allen in schepen op-
een gehoopt, en leden in dien staat al de ongemakken
fan eenen langea ea moegelijken zeefogt onder de bran-
ü