Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 178 ) \
pij, voor welker kunde, godsvrucht, bekwaamheden en
gver de vganden der Roomsch Catholgke Kerk bevreesd
waren. De geleerde vader Bebthier , lid dezer maat-
schappij , was de eerste, die bewezen heeft, dat de
Encyceopedie , die zoogenaamde algemeene verhandeling
over al de wetenschappen, eene groote menigte van za-
ken behelsde, die tegen den Christelijken Godsdienst, en
het staatsbestuur streden: vele andere zijner ordebroe-
ders maakten zich beroemd door de schriften der filosofen
te onderzoeken, het valsche er van aan te toonen en
te wederleggen. Meer was er voor deze filosofen niet
noodig, om, vereenigd met de wederspannigen tegen de
besluiten der Kerk, aan te houden op de vernietiging
van dit geestelijke Ligchaam; en dit bekent d'Alembert ,
het hoofd van de uitgevers van de Encvclopedie , de
aanvoerder van de filosofen , zelf: Het is eigenlgk, zegt
hij , de filosofie y die door den mond der magistraatsper-.
sonen liet vonnis tegen de Jesuiten heeft uitgesproken , de
Jansenistery heeft er maar het aanzoek toe gedaan. (Sur
la distruction des Jésuites en France, page 19a). Tot
hiertoe waren de Jesuiten gestadig het voorwerp van den
haat der ketters, en velen zijn de slagtoffers der woede van
den sektengeest geweest, tiun onverzoenbare haat ont-
stond hieruit, omdat die Apostolische Mannen , volgens
de inzigten van hunnen Stichter, en overeenkomstig met
het doel hunner instelling, altijd bezig waren geweest om
de dwalingen met kracht en met een goed gevolg te be-
strijden; omdat zg duizenden menschen uit de ketterij
hadden getrokken, en tot den schoot der Catholijke Kerk
terug gebragt; maar de haat der verachters van den
Godsdienst, gepaard met dien van den nieuwen sekten-
geest, is geheel anders werkzaam geweest. » Het is al
van overlang ," zeide Clemens Xlll. in eene Breve aan
Lodewijk XV. van den 9 Jung 1762, n dat de vijanden
van dezen IL Godsdienst de vernietiging van deze Orde
bedoeld hebben; zij hebben deziï vernietiging als vol-
strekt noodzakelijk beschouwd om hunne booze aanslagen
te bereiken," In Portugal is de nieuwe storm tegen de