Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 176 )i
den Godsdienst, uitliepen, te beroemen. Het paleis van
den regent was de verzamelplaats van deze sterke gees-
ten : aldaar was het voornamelgk, dat zij den vrijen
loop gaven aan hunne uitvallen, en hunne spotterngca
omtrent de eerwaardigste zaken en personen; en van
daar gingen die spotternijen rond door de geheele hoofd-
stad , en door de Provinciën. De regent is beschouwd
geworden als de steun der ongeloovigen, die zich onder
den naam van filosofen opdeden, alsmede yan de onbe-
schaamdsle ongebondenheid, die zich yan zijn paleis, door
het geheele koningrijk verspreidde. Ondertusschen zag
men nog maar heimelijk eenige kleine blaauwboekjes zon.
der naam der schrgvers uitkomen, en in omloop brengen.
Er was nog eenige schaamte overgebleven, welke die
schrgyers wederhield om er hunnen naam bg te zetten,
omdat het grootste gedeelte van het volk gehecht bleef
aan de grondbeginselen van den Godsdienst. Het is niet
dan in het jaar 1761 geweest, dat een zeker de Prades.
Priester, en BaceUer van de Sorbonne, eene Thtsis
durfde verdedigen, die als het eerste algemeene proefstuk
der goddelooze filosofie is geweest. Diederot , een der
grootste voorvechters van deze filosofie, had hem de hand
geleend tot het opstellen van deze Thesis, die een kort-
begrip was yan al de wederspraken der zoogenaamde ster-
ke geesten. In dat zelfde jaar had men de twee eerste
deelen van de JDictionnaire encyclopedique zien in het
licht komen; eene zeer uitgebreide verzameling, die, vol-
gens het prospectus, de volledigste schatkamer yan alle
menschclgke wetenschappen moest zgn, en die alléén
voor eene genoegzame Bibliotheek moest dienen; die ech-
ter in hare wezenlgkheid, al de dwalingen, al de val-
sche redeneringen, al de lasteringen, bevat, die, yan
de eerste tgden dier goddelooze scholen af tot aan deze
afschuwelijke verzameling toe, tegen den Godsdienst
hebben kunnen uitgedacht worden; zoo dat men dit
Woordenboek kan beschouwen als het wapenhuis deron-
geloovigen. Deze Encyclopedie werd zoo sterk aanbe-
volen , zoo verheven en uitgebazuind door al de tgdschrif-