Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 23 ) I
vreedzame inborst van VpspAsrANua cn van TiTüs,{*avon
den Chrisïenen eenige rust, tot dat hun opvolger [)omi-
TIANU3 de tweede algemeene vervolging begon. Dezr
keizer, die al de ondeugden van Nero had, volgde hem
ook na in den haat tegen de Christenen : hrj gaf een
openbaar bevelschrift uit, om de Kerk Gods, die reeds
op eene menigte plaatsen vast gevestigd was, zoo het
mogelijk ware geweest, te vernietigen: God had zijnen
dienaren omtrent dit lijden te voren gewaarschuwd, op-
dat zij zich, door hunnen ijver op te wekken, daartoe zou-
den kunnen bereid maken. Men kan uit de wijze waar-
op deze keizer dc aanzienlijkste personen, en zelfs zijne
naaste bloedvrienden behandelde, oordeelen, hoe gewel-
dig deze vervolging moet geweest zijn. Hg liet den
raadsheer Flavius CnrMENs, zijnen vollen neef, ter dood
brengen, en zond Domttii-la, de echtgenoote van den
raadsheer in ballingschap, omdat zij Christenen waren
geworden. Twee hunner slaven iN"j:R£us en Achilleus,
die ook het Gelóóf omhelsd hadden, werden wreedelijk
gepijnigd, en eindelijk onthoofd. Men bragt ook nog
zeer vele anderen ter dood, of men nam hun al hunne
bezittingen af; maar hetgene, wat de vervolging van
Domitianüs merkwaardig maakt, is het marteldom van
den H. Joannes. Men bragt den H. Apostel hij den ti-
ran, die hem naar Rome liet brengen: men wierp hem
in eenen ketel vol kokende olie, zonder dat hij er iets
door gekwetst werd. Jesus CiniïsTtJS, die hem onder de
Apostelen Lijzonderlijk begunstigd had, gaf hem ook, ge-
lijk aan de andere, den roem van het Marteldom; maar
hij wilde het niet in de magt der menschen laten,
om een zoo dierbaar leven te verkorten. Alzoo werd
ook vervuld hetgene, wat de Zaligmaker voorzegd had ,
dat deze Apostel den kelk van zijn lijden zoude drin-
ken. Dit wonder gebeurde, volgens de overlevering,
die men er in l\ome van behouden heeft, bij de La-
tijnsche Poort, en men ziet er nog een vermaard en
zeer oud gedenkstuk van, namelijk, eene kerk, die de
Christenen op die plaats, onder zijnen naam bouwden,