Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 174 )i
Litter aangaande de voorbeschikking, den vrijen wil,
de genade, enz., bragt de droevigste onheilen te weeg.
Calvinus maakte God den auteur van de zonde , zoo als
Bolsec, een afgevallen Karmeliet, hem duidelijk aanloont.
Luter leerde in zgn boek de lihertate ChrLitiand (over
de Christelijke vrijheid) al de gronden die tot regering-
loosheid aanleiding geven. Deze zoogenaamde hervor-
mers, die de dwalingen der Albigensers, der TVandw.
len , der Beggaren, der Fratricellisten , der Wiclefislen,'
der Hussiten, die even zoo schadelijk zijn voor de vei-
ligheid der Staten als voor den waren Godsdienst, weder
ophaalden, bereidden de gemoederen tot het ongeloof en
tot oproerigheid. Hunne grondbeginsels baarden de Soci-
nianen; de Deislen volgden ten eenemaal de redeneringen
der Socinianen, en uit deze wargeesten is het heden-
daagsche ongeloof geboren. In den schoot van het Pro-
testantendom zqn in Engeland de Hobbessen , de Tolan-
ben, de wooistons, de Tindalls, en zoo vele anderen,
die in het openbaar de goddeloosheid leerden, gevormd;
even als in Holland de Spinosa's; de Bayle's: de eene
heeft het Deismus , of liever het Materialismus gesticht,
de andere beweert, in bgna al zgne werken, het Scepti-
cisMus, welk zich tot alle Godsdiensten uitstrekt: het-
welk hem deed zeggen , dat hij een WAdR Protestant
was, omdat hg teos^f jl ds godsdiensten frotbstebrde ;
maar hij scheen het hoofdzakelijk tegen den Christelijken
Godsdienst gemunt te hebben. Men kan hen beschouwen
als de leermeesters van dat groote getal schrgvers van
alle landen, die zich vervolgens hebben toegelegd, om
derzelver Sophismata of valsche redeneringen te herha-
len, en op andere schotels op te disschen. Men kan
ook niet ontveinzen, dat, onafhankelgk de verderfelijke
gevolgtrekkingen , die uit de leer van Jansenius volgen,
de wgs, waarop zij verdedigd is, insgelijks de droevig-
ste uitwerksels heeft voortgebragt; dat zg den grond
zelven van den Godsdienst in de gemoederen heeft aan
het wankelen gebragt, en die tot het ongeloof heeft
voorbereid, bgzonderlgk in het rijk, wiens koning het
\