Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 73 )
Eindelgk bevestigde Benedictus XIII, na eene Kerkver-
gadering, die bij te Rome beroepen had, geraadpleegd
te hebben, den 25 October 1725 plegtiglgk de Consti-
tutie Unigenitus, Wen staat verwonderd, dat eene leer,
die alleenlijk bekwaam is om eene Christelgke ziel wan-
hopig te maken, om het vertrouwen op God te vernie-
tigen , om den mensch neêrslagtig in den dienst Gods te
maken, zoo vele aanhangers heeft gehad, die zich zoo
trotschelgk voor verdedigers der genade uitgaven, terwgl
zg er inderdaad de vernietigers van waren. De Pro-
testanten hebben ook altijd de Jansenisten hoogelgk ge.^
i roemd, en beweerd, dat zg het met elkander eens warea
! omtrent de voorbeschikking, den vrgen wil en de genade,
j Laat ons intusschen ons verwonderen, over de godde-
; Igke voorzienigheid, die altijd over zijne Kerk waakt.
1 Jesus Chhistus heeft beloofd, dat Hg met haar zoude
i zijn tot aan het einde der wereld. Men ziet dagelgks
( duidelijk de uitwerking dezer belofte. Laten zelfs de
i vganden van de volstandigheid des Geloofs zich in alle
( soorten van spitsvindigheden en kunstgrepen wringen om
1 de kerkelijke veroordeeling te ontgaan, laten zg zich
; onder het masker van de strengste deugd vermommen,
4 en zich op het zuivere Geloof beroemen; de Stedehouder
! van Jesus Christus die op den Stoel van den H. Petrus
izit, voor wien onze Heer gebeden heeft, opdat deszelfs
i Geloof nimmer bezwgken zoude, weet altgd, door de-
I ze middelen, die uitgevonden zgn om de waarheid te
i verduisteren, heen dringende , dit oude Geloof te onder-
i scheiden, en het in zijnen vollen luister te doen uit-
j schijnen, door de dwaling te verbannen. Jesus Ciiris-
j Tus heeft aan den Prins der Apostelen, en in deszelfs
I persoon aan deszelfs Opvolgers gezegd: Gg' zgt Pbtrvs
i (Steenman) en op dezen steen zal ik m^ne Kerk houwen,
C X C V. HOOFDDEEL.
Oorzaak van het ongeloof.
De wanhopende leer van Calvinus, alsmede die van