Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
ar )
goddelijke ingeving, zegt de gesdiiedsclirijver FiAvins
Josrrjius, aangezet, nam een brandend hout, en , zich
door andere soldaten latende optillen, wierp hij het in
pene der kamers, die vlak aan den tempel w^ren; zij
geraakten terstond in brand, staken den tempel aan, en
hij brandde geheel af, niettegenstaande dat Titits alle
pogingen aanwendde, om den brand te blusschen. De
Romeinen doodden al wat zich in de stad bevond, en
vernielden alles te vuur en te zwaard. Alzoo werd de
voorzegging van Jr.sus ctinistus vervuld. Titus zelf ver»
klaarde, dat deze overwnnning zijn werk niet was, en
dat hij maar het werktuig der goddelgke wraak was ge-
weest. Bij deze belegering kwamen er elf honderd dui-
zend inwoners om. De overige van deze ongelukkige na.'
tie werden door het geheele Rijk verspreid. Wie zie»
niet, in deze vreesselijke verwoesting, de regtvaardige straf-
fen voor de goddclooze woede, jvaarmede de Joden den
Missias vervolgd hebben? Andere steden hebben ook wel
zware belegeringen, en feilen hongersnood uitgestaan;
maar men heeft nooit gezien , dat de burgers van eene
belegerde stad elkander zoo bloeddorstig beoorloogd heb-
ben, en dat zij tegen elkander met eene wreedheid ge-
woed hebben, die verschrikkelijker was, dan die van
den kant van hunne vijanden zelve. Dit voorbeeld is
eenig in ?Jjn soort, en zal het allijd blijven; maar dit
eenige voorbeeld was noodzakelijk, om de waarheid der
voorzegging van Jrsus ('hbistus te doen zien, en /ern-
sa/em te Straffen, n.Tar evenredigheid der misdaad, wel-
ke zij begaan had, door haren God te kruisigen; eene mis-
daad , welke ook eenig in haar sonrt is, en die hare
weerga nooit heeft gehad, noch zal hebben.
IX. II O O F D D E E L.
Tweede vervolging onder Douitijnüs,
Het Jaar gS.
De oorlogen der keizers, die op Nrno volgden, en de