Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( i5i )
Kerkvaders te danken heeft; uilgaven , die in hef alge-
meen hooger te schatten zijn, dan die er tot dus verre
waren uitgekomen. iMaar men moet ook bekennen, dat
geene klooster orde zoo ligtelijk in staat was tot dexe
soort van arbeid als die der Benedictijnen, omdat hun«
ne voorgangers de kostelgkste gedenkstukken der ker-
kelijke oudheid bewaard en aan hunne opvolgers nagela-
ten hebben. Zijn de Schriften der Vaders, de besluiten
der Kerkvergaderingen, en zoo vele andere zeer beroem-
de werken , die thans den rijkdom van de Kerk uitma-
ken , en waarin men de wapenen tegen al de oude en
hedendaagsche dwalingen vindt, tot ons gekomen; men
moet het bekennen, dat het door de veelvuldige zorg en
den arbeid der Monniken is; hunne.Bibliotheken zijn als
de vrijplaatsen geweest,"waar die gedenkstukken , waar-
bij de Godsdienst en schoone wetenschappen belang had-
den , als henen gevlugt zijn, om aan den bedorvenen
smaak, aan de invallen en de verwoesting der barbaren,
en aan de woedende oorlogen te ontgaan; in dezelve
werden de kostelijkste handschriften, de vruchten van
den arbeid dezer kloosterlingen gevonden, die, voor dat
de boekdrukkunst was uitgevonden , zich bezig hielden
met dc belangrijkste werken der oudheid af te schrqven,
en er alzoo schriftelijk de exemplaren van te vermeerde-
ren ; zoodat men de Kloosters moet beschouwen , als een
der voornaamste middelen , waarvan dc Voorzienigheid zich
heeft bediend om de gedenkstukken van het Geloof der
Kerk, hare overlevering, hare tucht, hare gebruiken,
enz. te bewaren. Uit deze bronnen hebben de Benedic-
tijnen van den H. Maucus geput, om die kostelijke
uitgaven der heilige Vaders, en andere geleerde werken,
die voor den Godsdienst en de kerkelijke Geschiedenis
zoo nuttig zijn, in het licht te geven. Gelukkig, zoo
zij er hoofdzakelijk altijd bij gebleven waren om zoo be-
langrijke navorschingen te doen; en zoo zij zich bepaald
hadden, bij het in het licht geven der schoone uitgaven
van de kostbare werken der oudheid! maar weldra zijn
zij met die heilige kritiek uitgescheiden, om polemische