Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 158 ) \
van deszelfs leer er in voor te stellen, hij er in tegendeel
het Bajanismus, of liever er een verzacht Calvinislendom
in voorhield. Jansenius kwam weder te Leuven, werd
er Hoogleeraar, is er President geworden van een Col-
legie, en gaf er les in de H. Schrift. Hg hield nog
zijne zeer naauwe verbindtenissen aan met den Abt van
St. Cyran, zoo als men het uit zgne brieven ziet. Na-
dat hij verscheiden vruchtelooze pogingen gedaan had
om Bisschop te worden, gelukte het hem eindelgk, en
is door den koning van Spanje tot het Bisdom van Yperen
benoemd; maar hg bezat het niet lang, naardien hij in
het jaar i638, twee jaren na zgne benoeming, stierf,
aan eenige vrienden de zorg overlatende om zijn groot
werk in het licht te geven, waaraan hg, na er twintig
jaren aan gearbeid te hebben, de laatste hand kwam te
leggen. Jansenius had meermalen betuigd, zich aan het
oordeel van den H. Stoel te onderwerpen; maar men
heeft reden van te twgfelen aan de opregtheid dezer on-
derwerping , omdat de schrijver niet onkundig konde
zgn, dat de leering welke hij er in vaststelde, reeds
door meer Paussen was veroordeeld geworden in Baxus,
en zelfs vele stukken zijner leering in Luter en Calvi-
nus door de Kerkvergadering van Trente, Sess. VI. Cap.
XI. en Can. XVIll., en Can. V. en VI. De Augustinus
van Jansenius kwam in het jaar 1640 in het hcht; de Paus
Urbanus VIII. veroordeelde dit werk in het jaar 1642,
als de dwalingen van het Bajanismus weder ophalende j
maar deze veroordeeling, die in Frankrgk, in Spanje,
en in al de Catholgke kerken is aangenomen, heeft de
aanhangers der nieuwe dwalingen maar meer verbitterd
en schuldiger gemaakt; zg hebben voornamelijk in Frank-
rijk een groot getal Proseliten gemaakt. De godgeleerde
Faculteit van Pargs trok eenige voorstellingen uit de
Augustinus, die zij veroordeelde. De Bisschoppen van
dit koningrijk stelden deze zaak ter beslissing voor aan
Innocentiüs X. Na een onderzoek, van meer dan twee
jaren, van de stellingen uit de Augustinus getrokken,
veroordeelde deze Paus die plegtiglijk in het jaar i653,

mm