Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( ai )
kvensmidtlelen verleerd. Er kwam een groote hongers-
nood. De oproerige partij?n liepen in de huizen, om
die te doorzoeken , xij mishandelden degene die eenige
spijs verborgen hadden , en divongen hen door wrecJe
mishandeling, om die voor den dag te brengen. De
meeste burgers waren tot dat uiterste gekomen, om te
eten wat /.ij maar vonden, en zij namen het elkander
met geweld uit de handen; men nam den kindf'ren het
brood, wat zij hadden, af, en smeet hen zelfs tegen
den grond , opdat zij het zouden loslaten. De oproeri-
gen waren door deze rampen niet getroffen , maar zij
werden er nog woedender tegen aan , en nog hardnekkiger
in het voortzetten van den oorlog. Ondertnsschen had
Titus de sterkte, die men Antonia noemde, ingeno-
men , en kwam tot aan den tempel, en overmeesterde
de twee buitenste galerijen. Toen werd de hongersnood
verschrikkelijk: men doorzocht de riolen, en men at
de leeiijkste en afkeerigste vuiligheden. Eene vrouw,
door den honger geperst, nam wanhopende haar zuigend
kind, en zag het met verwarde oogen aan: n ongeluk-
kig kind," zeide zij tot hetzelve, i) waarom zou ik u
het leven ..sparen ï om van honger te sterven, of om een
slaaf der liomeinen te worden!" Met een snijd zij het
de keel af, braadt het, eet het half op, en bewaart
de andere helft. Eene oproerige partij komt op den reuk
in het huis loopen , men bedreigt deze vrouw om haar tt;
vermoorden, zoo zij niet terstond hun aanwijst, wat zij
verborgen had. Zij toonde hun hetgene Avat zg nog vriu
het kind overig had; toen zij zag, dat zij over deze gm-
welijkheid verschrikt waren^ en onbewegelijk stonden,
zeide zij hun: m gij kunt hier zoo wel van et^^n, als ik
gedaan heb, het is mijn kind; ik heb het gedood: gij
zijt niet weekhartfger dan cene vrouw, noch teederhar-
tiger dan eene moeder.'* Zij gingen al bevende van schik
het huis uit. Ondertusschen liet Titus eenen aanval doen
op den tweeden omgang van den tempel, en iietdedcu-
ren in brand steken : hij beval echter om h^t gebouvv
zelf te sparen; maar eea llomeinsche soldaat, door eene