Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
! weldige vervolgingen op tegen de Ciirisienen, die in het
: eerst, gelgk in de eerste eeuwen van de Kerk, een
vruchtbaar zaad van het Christendom waren ; het is on-
der de regering van twee overweldigers van den troon
van dit Keizerrijk, die, zoo als alle dwingelanden, arg-
' wanig waren, voornamelijk ten opzigte van de Christe-
i nen, wier Godsdienst hun gedrag en hunnen helagchelij-
1 ken en goddeloozen eerdienst veroordeelde, geweest, dat
1 die wreede vervolgingen uitborsten. Jaicosajia, een van
die overweldigers, olt'erde aan zijnen haat tegen het
Christendom een groot aantal Christenen op, die het
; zich nogtans tot eenen pligt rekenden ora onderdanig te
I zijn aan degenen, die in het bezit van de regering is.
: Men zag onder die Christenen van alle klassen, van de
verhevenste standen tot de slaven, van de vrouwen van
' den eersten rang tot bare dienstmaagden , van de grijs-
s aards tot de kleine kinderen, u:en zag hen allen wedij-
I veren ora gelegenheid le zoeken, van de belijdenis van
^ hun Geloof door hun bloed te bezegelen. De vervolging
verdubbelde onder Xogun Sama ; onder zijne regering
werden al de gewesten van het keizerrijk overstroomil
door het bloed der Christenen, en voornamelgk dec
Priesters, en der Zendelingen van verscheidene ürden:
' maar de vervolging verkoelde hunnen ijver niet; in te-
gendeel , men zag nooit een grooter aantal Apostolische
Arbeiders van alle Orden zonder ophouden naar Japan
gaan, waartoe het vooruitzigt van eenen wreeden dood
voor hen eene magtige beweegreden scheen te zijn. Ein-
delijk, sedert het jaar i63o tot in het jaar iG5o regeer-
de To-XoiiuN-SAJiA, een monster van ontucht en van
wreedheid, die het zoo verre bragt, van het Christeu-
doui uit Japan uit te roeijen. Pijnigingen, die niet dan
door de hel kunnen uitgevonden worden, werden in het
werk gesteld ora bijzonderlijk de Zendelingen te doen
omkoraen, een langzaam vuur, kokend en vergiftigd
water vaa den berg Ungen, het pijnelijke nederlaten iu
de diepte; hetwelk aldus geschiedde: men liet er den
Belijiler met hel hoofd naar beneden inzakken, nadat