Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
I
( 153 )i
dat hij het Bisdom van Geneve had aangenomen, in over-
tuiging dat God hem daartoe geroepen had, en dat hij
zgner roeping getrouw wilde blijven. In het vervolg
bood LoDr.wiiK XIII. Iiem aan , om de medehelper van
den Bisschop van Parijs te worden; maar hij gaf gesta.
dig zijne arme Kerk, welke hij voor zijne bruid aanzag,
de voorkeur boven al die schoone opdragten. Zoodra
hij door den dood van Garnif.r Bisschop was geworden,
scheen een nieuwe dag dat geheele Bisdom te verlichten.
rnANciscüs begon met zicli cen.en vasten regel van ge-
drag voor tc schrijven. De eenvoudigheid, en hetgene,
wat volstrekt noodzakelijk was, werden iii zijn huis ge-
vonden , de soberheid heerschte aan zijne tafel; hij ont-
zeide zich ook, gelijk de H. Carolus, het gebruik van
zijde in de kleeding. Hij ging zijn Bisdom rond om al-
les naar te gaan, en zocht dikwijls de verdwaalde scha-
pen op met gevaar van zijn leven, midden door steile
diepten, en ontoegankelijke plaatsen van de Alpen: zoo
veel ijvers moest zekerlijk wel door den besten uitslag
bekroond worden; het gelukte hcin ook , om, even als
in Chablais, in het land van Gex de Catholijke kerken
en de Herders weder te herstellen. Deze H. Bisschop
heeft vele pogingen aangewend om de hoofdplaats vau
zijn Bisdom te doen deelen in de vruchten van zijnen
veelvuldigen Apostolischen arbeid; m.aar deze pogingen
zijn alleenlijk voor hem zelven voordeelig geweest: Geneve
was doof voor dc stem van zijnen Herder. Hij verzuim-
de ook niets om de wetenschap, de godsvrucht, en de
geregeldheid onder de wereldlijke Geestelgken en Kloos-
terlingen in zijn Bisdom te doen bloeijen, en het ge-
lukte hem. Ziende, dat de jonge dochters van een zwak
gestel, de ziekelijke, en de weduwen in de kloosters
niet aangenomen werden, stelde hg de orde van de Non-
nen der Visitatie in, alwaar deze ook zouden aangeno-
men worden. Eindelijk, deze H. Bisschop verzuimde
geen middel om den geest van het Christendom in alle
standen weder op te wekken, en zgne schriften, die