Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( i5i )
door Let Pahlement verbannen , zqn door den koning
weder terug geroepen, die zelf hunne zaak met kracht
en nadruk verdedigde; hij gaf hun zijn paleis van la.
Fléche, hetwelk tot een coilegie of opvoedings-geslicht
gemaakt werd; en tot een laatste blqk van zijne gene-
genheid legateerde hg hun zijn hart. Deze ongelukkigs
vorst is in het jaar 1610, door zekeren Ravaillac ver-
moord , en nooit zag men meer, hoe zeer hg van zijn
volk bemind werd. Het is te beklagen, dat hg, zoo
als hij had moeten doen, zijne zeden niet geschikt heeft
volgens de zedeleer van den Godsdienst, waarvan hij
openbaar de geloofsstukken beleed.
CLXXXVIII. HOOFDDEEL.
De H. frahciscas de Saies.
Het Jaar 1623.
God heeft te allen tgde in zijne Kerk, Apostolische
Mannen opgewekt, die hunne bekwaamheden, hunne
kunde, en hunnen gver besteed hebben, om den stroom
der dwaling tegen te houden, en om degene, die het
ongeluk hadden gehad, van zich door die.i stroom t«
laten medeslepen, wederom te regt te brengen ; maar
niemand heeft in deze loopbaan meer uitgeblonken, dan
de H. Francxsccs de Sales. In het Bisdom van Geneve
in het jaar 1667 geboren , legde hq zich vroegtijdig toe
op de oefening in de wetenschappen, en yoornamelgk
in de kennis van den Godsdienst, en nam den geestelijken
staat aan; zoodra hij de heilige wijingen ontvangen had,
besteedde hij al zgne krachten tot heil der zielen: hij
arbeidde, naar het voorbeeld van zijnen goddelgken
Meester, wien hij zich in alles tot een model voorstelde,
hoofdzakelijk om de armen te onderwgzen; tot dit einde
doorliep hij de dorpen, en onderwees er die arme dorp-
bewoners , die gewoonlijk in eene diepe onkunde van
den Godsdienst, en van hunne pligten leven: hij won
hun vertrouwen voornamelgk door zijne onveranderlijke