Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
( )
Aartsbisschop van Bourges, in het bigzqn van een groot
aantal Kerkvoogden, de dwalingen, waaraan iiij was
gehecht geweest, plegtiglqk afgezworen. Hij heeft er
zijne geloofsbelgdenis in dezer voege afgelegd: » Ik beloof
cn ik zweer, in tegenwoordigheid van den almagtige i
God, te zullen leven en sterven inden Catholijken Apos-
tolischen Roomschen Godsdienst, dien te zullen voorstaan
en beschermen ten koste van mqn leven, ea ik verzaak
alle Ketterqen, die met zqne leering strqden." De Ko-
ning stelde dit formulier schriftelqk in handen van den
Aartsbisschop, die hem ontbond van de kerkelijke straf-
fen, waaraan hq uit hoofde van Ketterij schuldig was.
Om een schitterend bewqs van de opregtheid zgner be-
keering te geven , belastte hg du Perron en b' Ossat ,
zgne Ambassadeurs te home, om de bekrachtiging van
deze ontbinding te vragen van Paus Clemens VIIL, die
ze hem toestond in de Kerk van den H. Petrus , in te-
genwoordigheid der Kardinalen, en van eene menigte
van Bisschoppen, met alle mogelijke pracht en plechtig-
heid, Alzoo zegepraalde de Catholijke Godsdienst, en de
hope der Sektengeesten is vervallen geraakt. De Ugue,
die zich tegen deszelfs verheffing op den troon verzet
had , omdat zij meende, dat deszelfs Godsdienst hem er
van uitsloot, hield schielijk op ; maar de andere partij
werd er nog meer door aangehitst: gereed om hare vo-
rige gewelddadigheden weder op nieuw te beginnen, cn
om den burger - en godsdienst oorlog weder aan te vu-
ren , gelukte het haar, om in het jaar 1598, het be-
kende Edikt van Nantes, aldus genaamd van de stad
van dien naam, waar de koning zich naar toe begeven
had om de rust in Bretanje te herstellen, af te persen.
Door dit Edikt stond de koning den Ketters voorregten
toe, waarvan zij altgd misbruiken gemaakt hebben. Niets
bewijst duidelijker , dat hg zich oprcgielijk tot den Ca-
tholijken Godsdienst bekeerd heelt, dan de goede ge-
zindheid, die hij voor de Jesuiten toonde, welke de
Calvinisten beschouwden voor de vreesselgkste vganden
van hunne nieuwe leerslellingen. Die kloosterlingen,