Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( '47 )
delingen werd voortgeplant tot aan de uiterste grenzen
van de beide halve-wereldronden, van Brazilië tot aan
Jajian, ontstond er eene nieuwe ergernis in dc Kerk,
I welke in het eerst maar eene kleine vonk scheen te zgn;
I maar welke in het vervolg een groot kwaad in de we-
reld bragt. Baius, Hoogleeraar te Leiwen, leerde en
heeft in druk uitgegeven verscheidene dwalingen over de
genade, den vrijen wil, de erfzonde, de liefde en den
dood van Jesus Christus. Pius V. heeft deze leering
door beroemde Godgeleerden doen onderzoeken, en na
ren groot aantal Vergaderingen hierover gehouden te heb-
ben , waarbij de heilige en geleerde Paus was tegen-
woordig geweest, na de Schriften, die voor zijne regt-
bank waren aangeklaagd, gelezen te hebben, sprak de-
ze Paus er in het jaar 1567 een beslissend vonnis over
uit, waardoor zes en zeventig stellingen, uit die boeken
getrokken, veroordeeld werden. Bajus scheen zich in
het eerste aan dit vonnis te onderwerpen, en zwoer van
nimmer regtstreeks noch zijdelings er tegen te zullen
schrgven, ondertusschen duurde het niet lang, of bij
toonde, dat zijne onderwerping niet zeer opregt was:
want hij schreef tegen de Bulle een verdedigschrift zij-
ner leering, welk hij aan den Paus zond: hij schaamde
zicli niet om te beweren, dat de Pauselijke Bulle niet
alleenlijk openbare lasteringen behelsde, maar dat de
taal en de gevoelens der heilige Vaders er in geschand-
vlekt schenen, en dat zij voor een groot aantal van
Hoogleeraren een onderwerp yan ergernis was. üe Paus
gaf, door eene buitengewone toegevendheid en uit zucht
om een verdoold schaap weder te regt te brengen, be-
vel om die gansche zaak op nieuw te onderzoeken, en
bij slotvonnis werd de veroordeeling'der nieuwe leering
bekrachtigd. Bajus, die door zijn gedrag een voorbeeld
gaf, welk naderhand andere Sektengeesten gevolgd heb-
ben , bood aan om aan de Bulle te gehoorzamen , maar
niet om af te zweren hetgene, wat zij veroordeelde, en
voerde alzoo eenen schaduwachtigcn eerbied in, dtit is te
zeggen, dat hij beloofde om voor het uiterlgke de be-