Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 144 ) \
van den Paus, andere dienden tot verscheidene Stichtingen.
Met een woord, de II. Cahoi.üs legde zich toe, om in.
zijn gedrag den weg der deugden van den H. Ambro-
sius , zijnen voorzaat, wien hij tot een voorbeeld van zgn
openbaar en huisselijk leven verkozen had, in te slaan.
Hij heeft een groet getal godvruchtige en nuttige inrig-
tingen en verscheidene milde Stichtingen gemaakt voor
de Jesuiten; en, overeenkomstig met den wensch der
Kerkvergadering, stichtte hg in zijn Bisdom vijf kweek-
scholen, waarvan de wijze verordeningen tot voorbeeld
dienden voor al de andere, die in het algemeen in al
de Bisdommen zgn geslicht geworden, en waaruit de
Kerk zoo groote voordeelen getrokken heeft. In eenen
tijd, dat de pest onder zijne kudde woedde, verkocht
hg tot zijn bed toe, en hg moest op de planken sla-
pen. Hij bezocht degene, die aan de pest lagen, met
eene vaderlgke teederheid, en diende hun de heilige Sa-
cramenten toe; hij verzuimde geen middel om Gods toorn
te ontwapenen. Hij stier! heiliglgk in zijn zeven en i
veertigste jaar, in het jaar 1584. -- Allen, die regt-
zinnig willen oordeelen, zullen liglelijk moeten beken-
nen, dat de Catholijke Godsdienst alleenlijk zoo verhe-
vene helden-deugden inboezemt.
CLXXXV. HOOFDDEEL.
Dc H. Tbeiiesia Stichtster der KarmeUtesseni
Het Jaar 1682.
Omtrent denzelfden tgd wekte God die kloeke vrouw,
Thebesia genaamd, op, om het klooster-leven te her-
vormen, en om de roem van het eene en van het ande-
re geslacht te zgn. Deze heilige jonge dochter, te Avila
in Spanje geboren, in hel jaar i5i5 , legde vroegtijdig
de genegenheden voor de godsvrucht aan den dag. Het
lezen van de levens der Heiligen, welk haar Vader da-
gelijks in zgn huisgezin deed, deed baar het besluit ne-
men om op het voetspoor van de helden van het Clyis-