Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 143 ) \
iich; raaar er vras een uitdrukkelqk berel ran hel HonM
der Kerk noodig ora dezen nieuwen Aarlsbisschop te
Rome te houden. Carolus bevorderde niet weinig de
laatste zittingen van de Kerkvergadering. Er deden zich
mopqelijkheden van den kant der Souvereinen, en nog
andere op, die het sluiten van deze Kerkvergadering
schenen te moeten beletten; raaar de qver en de kloek-
heid van den H. Carolus ruimden die uit den weg: hij
hield zoo lang aan bij de Bisschoppen en bij de Vorsten,
dat hij hen eindelgk bewoog, om het sluiten van de
Kerkvergadering te verhaasten. Zoodra deze eerwaardi-
ge Vergadering gescheiden vras, heeft hij eene talrijke
Synode te Milane gehouden, waarin raen de besluiten
dier Kerkvergadering kenbaar maakte. Hiermede nog
niet voldaan, heeft de heilige Aartsbisschop nieuwe po-
gingen bg den Paus aangewend, oai de vrijheid te ver-
krijgen van naar Milane te gaan, er eene provinciale
Kerkvergadering te houden, en zgn Bisdom rond- en
alles naar te gaan; de Paus stond hem zijne ernstige
bede toe. De H. Cabolüs vertrok van Rome, in hel
jaar i565 en nam godvruchtige en kundige Godgeleerden
mede. Terstond na zijne aankomst, hield hij zich bezig
ora zijne Kerkvergadering te houden; bg deze Kerkver-
gadering waren twee vreemde Kardinalen, elf Bisschop-
pen die onder het Aartsbisdom van Milane hoorden, en
de Afgevaardigden van vijf andere tegenwoordig, leder
een heeft verwonderd gestaan over de waardigheid en
de godsvrucht, waarmede de Kerkvergadering is gehou-
den door eenen jongen Kardinaal, die nog maar zes en
twintig jaren oud was. De wijze verordeningen, die er
gemaakt werden, gaven in zekeren zin zigtbaarlijk de
tegenwoordigheid van den Heiligen Geest te kennen. Hare
besluiten hadden hoofdzakelijk ten voorwerp, het aanne-
men, en het onderhouden der Kerkvergadering van 'J'ren-
u , de hervorming van de Geestelijkheid, het houden
der Godsdienstoefening, de bediening der heilige Sacra-
menten, en de manier om het volk te onderwijzen. De
Kerkvergadering van 2y«nt* had den Paus aanbeyoleu