Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
(. 59 )
1 lingen yan Ldteh en van Calvijn , omfrenl het H Sacra-
irient van het Prieslerschap, en dat van het Huwelgk
! vervloekt had, stelt aldus de Catholijke leer, omtrent de
i plaats van zuivering, voor. » De Catholgke Kerk, door
den H, Geest onderwezen, heeft altijd geleerd, volgen»
de heilige Schriften, en de oude overlevering der Vaders,
dat er eene plaats van zuivering is, en dat de zielen, die
i er in zijn , door de gebeden der Geloovigen, en hoofd-
I zakelijk door de aan God zoo beliagelijke Ullerande des
, Altaars, geholpen worden. De H. Kerkvergadering be-
veelt vervolgens aan de Bisschoppen, om naauwkeurig
i zorg te dragen , dat de zuivere leer omtrent de plaats
! van zuivering, zoo als zij door de heilige Vaders, en
I door de heilige Kerkvergaderingen geleerd is geworden,
I door de Christelgke Geloovigen geloofd, voor vast gehou-
den , geleerd en overal gepredikt wordt. Hierna gaat zij
I over tot helgene, wat de vereering der Heiligen betreft,
i en zij leert, dat de Heiligen, die met Christus heer-
: sehen, aan God hunne gebeden voor de menschen opdra-
I gen, dat hel goed en nuttig is, hen ootmoedig aan te
; roepen, en lot hunne gebeden, bijstand en hulp, zijne toe-
: vlugt te nemen, om van God door zgnen Zoon Jesus Chris-
tus onzen Heer, die alléén onze Verlosser en Zaligmaker is,
' weldaden te verkrijgen ; dat de Geloovigen de ligchamen der
; Heiligen ook moeten eerbiedigen, omdat die ligchamen wel-
! eer levende ledematen van Jesus Christus, en tempels van
I den Heiligen Geest zijn geweest, en omdat zij eens ten eeu-
! wigen leven zullen opgewekt en verheerlijkt worden ; dal
God door de wonderen , die Hij bij gelegenheid van de tegen-
woordigheid van deze H. Overblijfsels doet, gelijk weleer
door de schaduw van den H. Petrus, en door de zweet-
doeken van den H. Paulus, bewijst, dat hij dezen eer-
bied goedkeurt. Zij leert <iog daarenboven, dat men,
voornamelijk in de kerken , de beelden van Jesus Chris-
tus , van Gods H. Moedi-r-Maagd , en van andere Heili-
gen moet hebben en bewaren ; dat raen aan dezelve de
behoorlijke eer en vereering moet bewijzen, u Niel, om-
dat men gelooft," voegt de Kerkyergidering er bij, » dat
Éjfiïi