Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 158 ) \
«00 hel Huwelijk in de Wet van het Evangelie veel ver-
lievener is, dan de huwelijken der ouden, uit hoofde
van de genade, die hel door Jesus Christus geeft, zoo
i, het met reden , dat onze heilige Vaders, de Kerkver-
gaderingen, en de Overlevering der algemeene Kerk, ons
altijd geleerd hebben , dat men het onder hel getal der
heilige Sacramenten van de Nieuwe Wel moet plaatsen.
Ondertusschen zijn de goddeloozen van deze eeuw tegen
dit gezag opgestaan, en hebben niet alleenlijk anders,
dan men ten opzigte van dit eerwaardige Sacrament moet
deuken, gedacht, maar volgens hunne gewoonte,, onder
voorwendsel van het Evangelie, eene gansch vleessche-
Igke vrijheid Invoerende, hebben zij mondelings en door
echrlften, tot groot nadeel der Christelijke Geloovigen,
vele dingen, die van den zin der Catholijke Kerk, en
van het sedert de lijden der Apostelen goedgekeurde ge-
bruik afwijken, beweerd. Daarom heeft de heilige al-
gemeene Kerkvergadering, hunne roekeloosheid willen-
de tegengaan, en beletten, dat de besmettende dwa-
ling niet voortkruipe, de voornaamste kettergen van
deze scheurmakers veroordeeld, en heeft het banvon-
nis uitgesproken tegen deze ketters zelve, en hunne
dwalingen vervloekt." Hierna volgen twaalf kerkregels,
die de leer van de Kerk omtrent dit Sacrament vastelijk
bepalen; cn de Kerkvergadering doet degene, die iets
anders leeren, welk strgdt tegen deze kerkregels in den
ban. Eindelijk volgen er nog na deze kerkregels tien
hoofdstukken over dit zelfde Sacrament; en alles wat er
door deze heilige Kerkvergadering wegens het H. Sacra-
ment des Huwelijks is vastgesteld, is in de Catholijke
Kerk aangenomen geworden, en is er nog in gebruik.
CLXXXIII. HOOFDDEEL.
Lter der Kerkvergadering omtrent de plaats van zuive-
ring (het Vagevuur), omtrent de vereering der Hei-
ligen enz., omtrent de Aflaten,
De H, Kerkvergadering van 2'rmte, nadat zg de dw«-