Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( J3G )
Christenen Priesters van de nieuwe Wet zijn, of' dat zij
onder cllcander eene en dezelfde magt hebben, deze
schijnt niets anders te doen dan der geheele Kerkelijke
Rangorde (Hiebabchia) den bodem in te slaan, welke
als een welgeregeld heerleger is, en hij wederspreekt de
leer van den H. Paulus, alsof zij allen Apostelen, allen
Profeten, allen Evangelisten, allen Herders, allen Leera-
ren waren. De heilige Kerkvergadering verklaart dan
ook , dat, behalve de andere kerkelijke rangen , de Dis-
schoppen, die in de plaats der Apostelen zijn opgevolgd ,
hoofdzakelijk in de rij van deze kerkelijke Rangorde be-
hooren, en dat zij, gelijk dezelfde Apostel zegt, door
den Heiligen Geest zijn aangesteld, om de Kerk Gods te
besturen; dat zij boven de Priesters zijn, het H. Sacra-
ment des Vormsels bedienen, de Bedienaars der Kerk
wegen, en vele andere bedieningen kunnen verrigten,
waartoe degene van eenen minderen rang de magt niet
hebben om die uit te oefenen. Daarenboven leert
dezelfde heilige Kerkvergadering, dat er tot de in-
wijing van Bisschoppen, van Priesters of van eenen an.
deren rang, de toestemming, de roeping, of het gezag,
hetzij van het volk, hetzij van de wereldlijke magt, of
van den Magistraat, niet zoo noodwendig zijn, dat zon-
der dezelve de wging nietig zoude zijn: in tegendeel be-
sluit zij, dat degene, die alleenlijk door het volk, of
door de wereldlijke magt en den Magistraat, geroepen
en aangesteld, zich in de uitoefening dezer bedienin-
gen indringen , en degene , die dezelve door hunne eigene
roekeloosheid ondernemen , niet moeten gehouden wor-
den voor ware Bedienaars der Kerk, maar voor dieven
en moordenaars, die niet door de deur zijn ingegaan."
Ziedaar hetgene, wat de H. Kerkvergadering de Chris-
telijlce Geloovigen in het algemeen leert omtrent het H.
Sacrament van bet Priesterschap; en zij heeft door bij-
zondere Kerkregels de veroordeeling uitgesproken over al
hetgene, wat er tegenslrijdig is, opdat allen, met den
bijstand van Jesus Chbistus, gebruik makende van den re-
gel des Geloofs, des te gemakkelijker de Catholgke waar-