Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 135 ) \
welke zoodanig verdeeld zga i dat degene, die vooraf de
geestelijke Kruinschering (Tonsuha) gekregen hebben,
niet dan langs de mindere rangen tot de hoogere rangen
moeten opklimmen. Want de heilige Schriften maken
niet alleenlijk melding van Priesters, raaar zij maken ook
uitdrukkelijke melding van Diakenen, en onderrigten
met uitdrukkelijke woorden , op welke zaken men hoofd-
zakelijk moet acht geven bg hunne «ijing. Van het be-
gin der Kerk af ziet men de namen der volgende ran-
gen, en de eigene bedieningen van iederen rang; name-
lijk , de rangen van ünderdiaken , van Lichtdrager
(Acolytus) , van bezweerder (Exorcista) , van Lezer
(Lector), van Deurwaarder (OstiariüS', in verschillen-
de trappen verdeeld; want het ünderdiakenaat is in den
rang der hoogere wijingen gesteld door de Vaders en de
heilige Kerkvergaderingen, waarin ook dikwijls melding
is gemaakt van de mindere rangen. En daar het duide-
lijk blijkt door de getuigenis der H. Schrift, door de
Apostolische overlevering, en door de eenparige taal der
Vaders , dat de genade door de heilige VVijing, die met
woorden en uitwendige teekenen bediend wordt, wordt
medegedeelt; zoo volgt hier uit, dat niemand er aan
moet twijfelen, of dit Priesterschap is ook w^aarachte-
Igk en in den eigenlijken zin een der zeven heilige Sa-
cramenten van de heilige Kerk. De Apostel zegt ook tot
EÏjnen Leerling Timotheus : Jl- vermaan u, dat gg de
genade Gods weder ontsteekt , die in u is door de opleg-
ging mijner handen; want God heeft ons niet den geest
van vreesachtigheid gegeven ; maar van kloekhartigheid,
van liefde en matigheid. Naardien dit H. Sacrament,
even als het Uoopsel en het Vormsel, een onuitwissche-
Igk merkteeken in de ziel drukt, veroordeelt de Kerk.
vergadering met reden het gevoelen dergener, die be-
weren, dat de Priesters van de nieuwe Wet slechts
eene, voor zekeren tijd bepaalde magt hebben, en dat
zij, nadat zij wettiglijk gewijd zijn, wederom enkele
leeken kunnen worden, als zij de bed ening van Gods
WMfd niet meer oefenen. Zoo iemand leert, dat alle