Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 154 ) \
moet wachten, tot dat de zieke hopeloos en buiten ken-
nis is; het is zelfs eene groote zonde, als men het uiter-
ste oogenblik afwacht, om hem dit H. Sacrament toe te
dienen , omdat men den zieke dan berooft van een groot
gedeelte der vrucht, die hij uit dit H. Sacrament zou
kunnen trekken, bij aldien hij het met eene volkomene
kennis ontving, zich door geloof en godsvrucht vereeni-
geilde met de gebeden der Kerk.
CL XXXI. HOOFDDEEL.
Leer der Kerkvergadering omtrent het H, Sacrament
van het Priesterschap,
Vervolgens legt de heilige Kerkvergadering de Catho-
lijke leer uit, omtrent het H. Sacrament van het'Pries-
terschap. B De Offerande en het Priesderdom," zegt zij,
1 hangen zoodanig door de goddelgke beschikking aaneen,
dat beide in de wet der natuur, en in de geschrevene
wet bestaan hebben. Daar dan de Catholgke Kerk, vol-
gens de instelling van onzen Heer in de nieuwe Wet de
zigtbare Ofl'erande van de heilige Euchaiiistie ontvangen
heeft, zoo moet men ook bekennen, dat er in deze Kerk
een nieuw zigtbaar en uitwendig Priesterdom is, waarin
dat der oude Wet is overgegaan. De heilige Schriften
toonen aan,'en de overlevering der Catholijke Kerk heeft
altijd geleerd, dat dit Priesterdom door Jesus Cubisti»
is ingesteld, en, dat de Zaligmaker aan de Apostelen cn
aan hunne Opvolgers in het Priesterdom , de magt gege-
ven heeft, om zijn Ligchaam en zijn Uloed te consecri-
ren , op te dragen, en uit te deelen, alsook de magt om
de zonden te vergeven en op te houden. Maar daar de
bediening van een zoo heilig Priesterdom eene geheel
goddelijke zaak is; is het, opdat het met meer waardigJ
heid en eerbiedigheid konde uitgeoefend worden, zeer
betamelijk geweest, dat er in deze Kerk meer en ver-
schillende rangen van Bedienaars waren , die zich vol-
gjüs hun ambt met den dienst des Altaars bezig hielden.