Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( i5ó )
wordt met deze woorden: Js iemand onder u ziek ? dat
hij de Priesters der Kerk bg zich roepe , en dat zij over
hem bidden, hem zalvende met olie in den naam des
Heeren : en het gebed des Geloofs zal den zieke behouden,
en de Heer zal htm verkwikken; en zoo hij in zonden
is, die zullen hem vergeven worden. Door deze Woor-
den , die de Kerk als van hand tot hand van de overle-
vering der Apostelen ontvangen heeft, heeft zij zelve
geleerd, en onderwijst ons, welke de stof, de vorm,
de bedienaar, en de uitwerking van dit heilzame Sacra-
ment is; want de stof is de heilige Olie door den Bis-
schop gewgd; en waarlijk, zij verbeeld ons zeer wel de
genade van den Heiligen Geest, waarmede de ziel van
den zieke onzigtbaar als gezalfd wordt. De vorm be-
staat in dit gebed , welk de i^iester bij de Zalving uit-
spreekt : a De Heer vergeve u door deze heilige Zalving
en door zijne genadige barmhartigheid al de zonden,
welke gij begaan hebt door het gezigt, door het gehoor,
enz." De zakelgke uitwerking van dit H. Sacrament,
is de genade van den Heiligen Geest, wiens zalving de
zonden, zoo er nog eenige te boeten zijn, en de over-
blijfsels der zonde uitwisctit; de ziel van den zieke ver-
troost en versterkt, door hem optewekken tot een groot
betrouwen op de goddelijke barmhartigheid; die hem on-
dersteunt , en de ongemakken en pijnlijkheden van de
ziekte ligter doet dragen, en aan de bekoringen van den
duivel, die hem op deszelfs uiterste lagen legt, gemak-
kelijker wederstaan. Hij bekomt ook somwijlen, uit
kracht van deze Zalving, de ligchamelijke gezondheid
weder, als het tot zaligheid zijner ziel nuttig mogte zijn.
De woorden van den Apostel geven duidelgk te kennen,
wie de Dienaars van dit H. Sacranent zijn, en wie het-
zelve moeten ontvangen: de Bisschoppen en de Priesters
zgn er de bedienaars van , den zieken moet dit H. Sa-
crament toegediend worden , voornamelijk denge;;en, die
zoo gevaarlijk ziek zijn, dat zij in gevaar van te sterven
zijn. De Catechismus, op last van de heilige Kerkver-
gadering oj)gesteld, voegt er bij, dat men cchter-niet