Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( la? )
H. Sacrament der Biecht, tin moegelijh Doopsel gtnatmA
hebben. De vorm van het H. Sacrament der Biecht,
waarin hoofdzakelijk hare kracht en hare werking be-
staat, is besloten in de woorden van de abxoluiie, of
ontbinding, die de Priester uitspreekt. De oefeningen
van den biechteling, te weten: het Berouw, de Belg-
denis en de Voldoening zgn als de stof van dit H. Sa-
crament, en de verzoening van den zondaar met God i»
er het uitwerksel van. Het berouw, welk de eerste der
oefeningen van den biechteling is, is eene inwendige
droefheid over- en eene verzaking van de zonde, die
men begaan heeft, met een ernstig besluit van in hel
toekomende niet weder te zondigen. De H. Kerkverga-
dering verklaart, dat dit berouw niet slechts bestaat in
het ophouden van te zondigen , in het voornemen en in
het begin van een nieuw leven, maar daarenboven in den
haat van het voorgaande leven. De H. Kerkvergadering
voegt er bij: » Alhoewel het somwglen gebeurt, dat het
berouw door de liefde volmaakt is, en dat de mensch
\ met God verzoend wordt, eer dat hij dadelijk dit H. Sa-
1 crament ontvangt, zoo moet men echter deze verzoening
i niet toeschrijven aan het enkele berouw, onafhankelgk
) van den wil om dit H. Sacrament te ontvangen." Wat
I het onvolmaakte berouw aangaat, hetwelk men Aitritio
t noemt, omdat het gewoonlgk voortkomt door de ovcr-
I weging van de schande en van de leelijkheid der zonde,
i of door de vrees voor straffen, zoo het gepaard gaat met
! de hope van vergiffenis, en dat het den wil om te zon-
! digen uitsluit, maakt het niet slechts den mensch niet
■ tot eenen schgnhoilige en groot eren zondaar, maar het
i is zelfs eene gaaf van God, en eene ingeving van den
1 Heiligen Geest, die wel nog niet in den mensch woont,
1 maar die hem opwekt, en hem helpt om zich tot de
' regtvaardigheid voor te bereiden ; en alhoewel het op
zich zelf, zonder het H. Sacrament der Biecht, den zon-
daar niet tot de regtvaardigmaking kan brengen, wordt
hij er nogtans door voorbereid om in het H, Sacrament
der Biecht, de genade Gods te verwerven.