Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
t 1^3 )
geyoegelijk Transsubstantiatie is genoemd geworden. Alle
geloovigen zgn aldus verpligt aan dit heilige Sacrament,
die vereering te bewgzen, die den waarachtigen God
toekomt; want wij gelooven, dat er dezelfde God te-
genwoordig is, wien aan al de Engelen bevolen is fe
aanbidden, toen hg in de wereld verschenen is; dezelf-
de, wien de Oosfersche Wijzen aangebeden hebben,
voor zijne voeten nedervallende; dezelfde, wien de A-
postelen in Galilea aangebeden hebben. Wat het ge-
bruik van dit goddelijke Sacrament betreft, de heilige
Kerkvergadering vermaant met eene vaderlijke genegen-
heid , wekt op, bidt en smeekt door de ingewanden van
onzen Heer al degene, die den naam van Christenen
dragen , van zich te vereenigen door dit teeken van vre-
de , door dezen band van liefde , door dit zinnebeeld
van eendragt; van zonder ophouden te denken aan de
©vergroofe liefde van onzen Heer Jesus Curistus, die
ons zgn vleesch te eten heeft gegeven , en die om onze
zaligheid geleden heeft en gestorven is; van dit gehei-
ligde geheim van zijn Ligchaam en yan zgn Bloed te
gelooven, met een zoo vast geloof, met eenen zoo die-
pen eerbied, eene z»o opregte godsvrucht, dat zij in
staat mogen zgn om dikwgis dit hemelsche Brood te
ontvangen, opdat zg, door zijne kracht gesterkt, van
de vreemdelingschap van dit ellendige leven overgaan tot
het hemelsche Vaderland, om daar zonder eenig deksel
het brood der Engelen te eten , welk zg nu onder de
geheiligde bedekkingen eten.
CLXXVL HOOFDDEEL.
Leer der Kerkvergadering omtrent de offerande van de Mis,
De Eucharistie is niet alleenlijk een heilig Sacrament,
waarin Jesus Christus zich aan ons tot ons geestelijk
voedsel geeft; zij is ook.nog eene Offerande, waarin Hg
zich voor ons aan zijnen Vader als Slagtofler opdraagt.
Dit leert de heilige Kerkvergadering in dezer voege :
» Alhoewel Jisus Cu&utcs ouxe Heer zich aelye-n, sUr.