Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
Hg God en vpaarachtig Mensch, waarlijk, zakelijk e«
zelfslandiglijk tegenwoordig is onder de gedaante van
die zigtbare zaken. Het is eene misdaad, en eene ver-
schrikkelgke onderneming de woorden, waardoor Jesus
Chhistus dit H, Sacrament heeft ingesteld, in eenen
oneigenlgken zin te verdraagen. De Kerk, die de pilaar
der waarheid is, vervloekt deze goddelooze en duivel-
sche uitvinding, en behoudt altijd de gedachtenis eener
weldaad, die zij voor de verhevenste beschouwt, die zg
van Jesus Christus ontvangen heeft. Inderdaad , onze
Zaligmaker, staande de wereld te verlaten om tot zijnen
Vader te gaan, stelde dit H. Sacrament in, waarin Hij ,
om aldus te spreken, al de rgkdommen van zgne liefde !
jegens de menschen uitstortte, er de gedachtenis van al .
zgne wonderheden in besluitende. Hg heeft ons aan- i
bevolen, om, als wij het ontvangen, zijnen dood te
verkondigen, en Hij heeft gewild, dat dit H. Sacrament
bet geestelgke voedsel van onze zielen zoude zijn, dat
tet haar zoude doen leven door zijn eigen leven, zoo |
als Hg zelf zegt: Degene, die mg eet, zal door mg Ie- ■
ven. Hg heeft ook nog gewild, dat dit H. Sacrament ^
het onderpand van onze eeuwige gelukzaligheid, en het I
merkteeken van de eenheid van dat ligchaam , waarvan ;
Hg zelf het hoofd is, zoude zijn. Gods Kerk heeft al-
tijd geloofd, dat na de Consecratie het waarachtige Lig-
chaam van onzen Heer, en zijn waarachtig Bloed, met
aijne Ziel en zgne Godheid, tegenwoordig zijn onder de i
gedaante van brood en van wijn; dat onder iedere van I
die twee gedaanten zoo veel is als onder beide zamen;
want Jesus Christus is geheel en al onder de gedaante
▼an brood, en onder het minste gedeelte dezer gedaan-1
Ie, alzoo ook onder de gedaante van wijn, en onder al t
hare gedeelten. De Kerk heeft insgelijks altijd voor vast >
staande gehouden, dat er, door de Consecratie van het
brood en van den wgn, eene verandering van de geheele
zelfstandigheid van het brood in hel Ligchaam van on-
Rcn Heer, en van de geheele zelfstandigheid van den
wgn, in zgn Bloed geschiedt, welke verandering zeer