Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
{ ;
imoedig wederslaan: in tegendeel, hij zal gekroond wr-
den, die wettiglijk zal gestreden hebben. Zoo de H.
Apostel Pauxus haar zonde noemt, zoo is het omdat zij
een gevolg van de zonde [ex peccato) is, en tot de zou-
de aanlokt. De H. Kerkvergadering verklaart vervoU
gens, dat, wegens hetgene, wat zij omtrent de erfzonde
bepaald heeft, dat zg tot alle menschen is overgegaan,
hare meening niet geweest is, om de gelukzalige en on-
!bevlekte Maagd Maria, de Moeder Gods, er onder te
; begrgpen. Door deze laatste woorden betuigen de Vaders
ider Kerkvergadering hunnen ijver, om de godvruchtige
i gedachten der Geloovigen, aangaande de onbevlekte ont-
I vangenis van de H. Maagd staande te houden.
C LX XIV. HOOFDDEEL.
1 Leer der Kerkvergadering omtrent de regt vaardigmaking
van den Zondaar.
De stof over de regtvaardigmaking volgt natuurlijk op
' die over de zonde. De Kerkvergadering merkte terstond
! aan, dat elke der gesteltenissen, die tot de regtvaardig-
i making geleiden, het uitwerksel van eene dadelijke en
I voorkomende genade is, welke God den zondaar niet ver-
1 schuldigd is, en die Hij hem uil eene gulle vrijheid
1 schenkt. De mensch heelt zich kunnen kwetsen, en aan
i den dood schuldig maken; maar hij kan door zij ue eigene
i krachten, en zonder de genade van den Verlosser van zijne
wonden niet genezen worden; daarom verklaart de Kerk-
: vergadering, dat het begin der regtvaardigmaking in de be-
I jaarden komt van de voorkomende genade van God door
Jesus Christus , die hen roept zonder eenige verdiensten
1 van hunnen kant, die hen opwekt, en die hen helpt
I om hunne regtvaardigmaking te bevorderen, dóór er in
te bewilligen , en vrijelgk met deze zelfde genade mede
te werken. De zondaars zijn in de gesteltenis om ge-
regtvaardigd te worden, als zij opgevyekt en geholpen
door de genade, en geloof gevende aan het H. Woord,
iL