Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( iiG )
eersle eeuwen als geheiligde Boeken waren aangenomen.
Men handelde er ook over de Overlevering , dat is Ie
zeggen, over de Leer van Ji;süs Christus en der Apos-
telen, die in de boeken van de H. Schrift niet beschre-
ven ; maar die van mond tot mond tot ons overj^ebragt
is, en die gevonden wordt in Se werken der Vaders,
en in de andere kerkelijke gedenkschriften. Men maakte
over deze twee stukken een besluit op in dezer voege.:
I) iJe heilige, algemeene Kerkvergadering van Trenie,
onder het bestuur van den Heiligen Geest wettig verga-
derd, en onder voorzitting van de drie Legaten van den
Apostolischen Stoel, wetende, dat de waarheden van het
Geloof en de zederegelen vervat zijn in de geschrevene
Boeken , en in de onbeschrevene Overleveringen, die
door de Apostelen uit den mond van Christus zelven
gehoord zijn , of van de Apostelen zelven , door ingeving
van den Heiligen Geest, als van liand tot hand overge-
leverd, tot op ons zijn overgebragt, neemt, het voor-
beeld der regtgeloovige Vaders volgende, aan al de Boe-
ken zoo van het Oude als van het Nieuwe-TEsTAunnr,
alsmede de Overleveringen zelven, zoowel die het Geloof
als die de zeden betreffen, als komende uit den mond
van Jjisüs Christus, of door den Heiligen Geest voorge-
schreven , en door eene gestadige opvolging in de Ca-
tholijke Kerk bewaard: zij neemt deze met denzelfden
eerbied en godsvrucht aan; en opdat niemand er aan
zoude kunnen twijfelen , welke de heilige Boeken zijn,
die de Kerkvergadering aanneemt, heeft zg goedgedacht
de Igst van deze Boeken, bij dit besluit in te lasschen."
Hier volgt de lijst van al de Tegelmatige of canonike
Boeken, zoo als zij in de Vulgata gedrukt zgn. De'
Kerkvergadering voegt er bij : i) Zoo iemand deze Boeken
in hun geheel met al hunne deelen, niet aanneme als
geheiligde en canonike Boeken, en de bovengezegde
Overleveringen willens en wetens mogte verachten ; die
zij in den kerkdijken ban." Vervolgens beveelt de Kerk-
vergadering, om de onrustige geesten te bedwingen, dat
niemand in de stukken van het Geloof en van de zede-