Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 115 ) \
CLXXII. HOOFDDEEL.
Opening der Kerkvergadering van Trente.
Het Jaar i545.
Zoodra men zag, dat de ketterij der Protestanten zich
in Duitschland verspreidde, oordeelde men, dat eene aN
gemeene Kerkvergadering het geschiktste middel zoude
zijn ora er den voortgang van te stuiten, en oin de won-
den te heelen, welke zij der Kerk reeds had toegebragt.
Keizer Karei. V., had er een vurig verlangen naar, en
de Paus Paulus III. schreef, nadat bij de gevoelens der
j andere Christen vorsten had ingewonnen , de Bulle van
J bijeenroeping uit. Hij verkoos de stad Trente tot het
i houden der Kerkvergadering , omdat zij , door hare lig-
ging tusschen /talië en Duitschland, de geschiktste plaats
vras, om er te komen, voor degene, die baar moesten
bgwonen. Er kwamen verscheidene hindernissen in den
weg, die er de opening van vertraagden tot op het ein«
de van het jaar i545. Men begon er met de stukken,
die men er moest verhandelen, en met de orde, waarin
men die moest voorstellen , te bepalen. Na eene plegti-
ge Mis van den Heiligen Geest, heeft men er eersteiijk
de Geloofsbelijdenis gelezen, volgens het voorbeeld der
oude Kerkvergaderingen, die de gewoonte hadden, van
ij zich van dit schild ter verdediging tegen al de ketterijen
Ij te bedienen, en die dikwijls door dit enkele raiddel de
11 ongeloovigen tot het Geloof gebragt en de ketters be-
ï schaamd gemaakt hadden. Vervolgens handelde raen over
j de regelraatigheid (canonicitas) der heilige Boeken, die
a de eerste grondslagen van het Christelgke Geloof zijn, en
li men kwara eenstemmig overeen, dat men al de Boeken
van het Oude en van het Nieuwe Testament voor regel-
matig [pro canonicis) moest erkennen. Een der Legaten
verspreidde omtrent dit stuk zeer veel licht en sprak er
met veel ijver over; hij heeft doen zien dat deze Boe-
ken door de Kerkvergaderingen en door de Vaders der