Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 112 ) \
heiligen Apostel verspreidde zich tot aan de uiterste gren-
zen van Indië, en van alle kanten liet men hem ver-
zoeken om daar te komen, om door hem onderwezen
en gedoopt te worden, In hef midden van dezen rijken
oogst, zond Franciscus brieven naar Italië en naar/"or-
tugal, om Evangeliesche arbeiders te verzoeken. In de
hitte van zijnen gver, zou hij wel gewild hebben, dat
al de hoogleeraren der Universiteiten van Europa zen-
delingen werden. Hg ging naar het eiland Ma nar, naac
Cochin, naar Meliapour, naar Malaca, naar de Mo^.
lukscJie eilanden , naar Ternata: overal werd er een
ontzaggelijk groot aantal op zijne prediking bekeerd, en
hij vormde op iedere plaats eene lalrgke Kerk, van de-
gene die hij doopte : het was met eene ongeloofelijke
moeite, en onder allerlei gevaren, dat hij zoo veelvuldi-
ge vruchten voortbragt, en het zou moeijelgk vallen om
alles wat hij in die verscheidene zendehngschappen te
Igden heeft gehad, uit te drukken; maar de inwendige
vertroostingen , die hg ontving, vergoedde hem dit alles.
Hg schreef zelf aan den H. Ignatius: n De gevaren,
waaraan ik ben blootgesteld , de menigvuldige arbeid,
dien ik voor Gods belangen alleen onderneem, zijn on«
uitputbare bronnen van geestelgke vreugde: ik kan mg
niet herinneren, dal ik ooit zoo vele inwendige zoetig-
heden gesmaakt heb, en deze vertroostingen der ziel zijn
zoo zuiver, zoo zoet, zoo bestendig, dat zij de moeije-
lijkheden van het ligchaam niet doen gevoelen. Ja zelfs
in het midden dezer hemelsche verkwikkingen, die hem
somwijlen zoo rijkelijk werden verleend, smeekte hij de
goddelijke goedheid om er den overvloed van te matigen,
en hg riep uit: JJet is genoeg, Heer! het is genoeg.
CLXXI.. H O O F D D E E L.
Vervolg van den mcenigvuldigen Apostolischen arbeid van
den H, IpAWCiscvs JLAVBitivs.
De H. Franciscus "Xavertus, wiens gver geene palen
kende, scheepte zich in om naar Japan oyer te steken,