Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 11» )
«Ie gansche sfad, die weldra eene andere gedaante kreeg,
üe zondaars begonnen zich te schamen over hunne wan-
daden , en kwamen bij Xaverids om hem raad te vra-
gen. Hij ontving hen vriendelijk, hij onderwees hen,
vermaande hen , en bekeerde hen bijna allen door zijne
zachtzinnigheid en zijne liefdadigheid. Vervolgens ging
hij over naar de kust van Pescherie, welker inwoners
gedoopt waren, en nogtans altijd bij hunne bggeloovig-
heden en ondeugden bleven. Om zicb in staat te stellen
van meer vrucht te doen, leerde hij de Malabaarschs
taal; en, door zijnen aanhoudenden arbeid, zette bij
in die taal de Geloofsbelijdenis der Apostelen, de tién
Geboden, het Gebed des Heeren, en eindelijk den ge-
heelen Catechismus over. Hij leerde zijne overzetting
van buiten, en de gehuchten doorloopende, predikte hij
alzoo Jesus Christus. Zijne prediking, door uitstekende
wonderen ondersteund, bragt overvloedige vruchten voort.
Wonderbaar was de ijver van dit opkomende Christen-
dom : bij heeft van een volk, welk aan alle ondeugden
■was overgegeven, een heilig volk gemaakt: vele zonda-
ren veranderden van levenswijze, en de menigte der on-
geloovigen, die verzochten om gedoopt te worden, was
zoo groot, dat Xaverius, van vermoeidheid afgemat, de
armen naauwelijks meer konde opregten.' Door dezen
eersten goeden uitslag aangemoedigd, ging hij het land
dieper in naar de nabijgelegene plaatsen, waar men
nog in het geheel geene kennis van Jesus Chhistus had;
en in korten tijd had hij de vertroosting van te zien,
dat de inwoners er de tempels van hunne Afgoden af-
braken, en in plaats van die tempels kerken bouwden.
In het volgende jaar, ging hij naar het ko.ningrijk Tra.
vanhoer, waar hij zelf alléén in den tijd van ééne
maand tot tien duizend Afgodendienaars doopte. Men
bouwde in dat land vijf en veertig kerken; en Francis-
cus, die zelf al deze bijzondere zaken regelde, voegt er
bij, dat liet eene aandoenlijke vertooning was om te
zien , hoe deze bekeerde ongeloovigen om strijd liepen
om. hui;ue tempels ai' te breken. De roem vjjn de*n