Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
( log )
1 behooren, eenige zich toeleggen om de jeugd in den
! Godsdienst en in de schoone wetenschappen te onderwg-
: zen; andere om geestelijke oefeningen te besturen; ter-
' wijl andere weder gestadig bezig zgn om de heilige Sa-
cramenten , voornaraelgk die der Biecht, en des Altaars,
i te bedienen, en de Geloovigen op te wekken, om er
I meermalen toe te naderen, ofwel om de bewoners van
het platte land te versterken met het voedsel des godde-
Igken Woords." Ondertusschen is deze Maatschappij,
ondanks al de diensten , die zij onophoudelijk aan de
Kerk en aan den Staat, volgens de getuigenissen der
Paussen, der Bisschoppen , en van een groot getal Vors-
ten bewezen heeft, niet een oogenblik zonder tegenstre-
' vers, en zonder tegensprekers geweest. Bgaldlen Igna-
tius In de grot van Manreza, waar henen hg zich, na
zijne bekeering, in het eerst begeven had, was geble-
' ven; bgaldlen hrj daar eene Orde van eenzaam wonende
! Monniken gesticht had; zoude waarschgnlgk die Orde
I nog bestaan ; maar hij heeft eene Orde van Apostolische
t Werklieden gesticht, welker doel het was de ketterg,de
] ongeloovigheld, en al de vijanden van het Geloof en van
3 de Christelijke zeden te bestrijden: moest deze Maat-
( schappg zich niet voorstellen de hevigste vervolgingen te
I zullen lijden! en heeft zij zelfs niet hierdoor, omdat zij
er gestadig mede heeft moeten worstelen, een levendig
bewijs gegeven, dat zg aan haren roep getrouw is ger
bleven? » De vijanden van den Godsdienst," zegt Cle-
mens Xllf. nog in zijne Breve aan den Bisschop van
Sarlat, van den 14 November 1764, d hebben wel ge-
. voeld, dat het hun gemakkelijker zoude zijn de Catholij-
ke Kerk te vernielen, zoo het hun eens zoude gelukken
otn dit Genootschap, hetwelk haar tot een bolwerk diende,
en welk al hunne pogingen tegen ging, geheel te ver-
nietigen."