Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
iSSi
( »08 )
hem niet om zich op allerlei goede werken van godsvrucht
en van barmhartigheid toe te leggen, en hg maakte bij zgne
Instellingen zoodanige regels, waarnaar iedereen zich moest
gedragen tot zijne eigene heiligmaking, tot die van den naas-
te, tot opvoeding der jeugd, en tot verschillende bedienin-
gen der ürde. Hg liet zijne Kloosterlingen vrij van den
koorzang, opdat zg des temeer tgd zouden hebben om de
geestelgke bedieningen waar te nemen. Hij had het ge-
noegen , te zien, dat zgne Maatschappij zich uitbreidde
door bijna geheel Europa ^ in Afrika, in Amerika, in
de Indië , en in Japan. De H. Stichter stierf den 51
Julg i556 in den ouderdom van 65 jaren. Zijne instel-
ling is door de Kerkvergadering van Trente voor eene
heilrgke Instelling verklaard , die door verscheidene Paus-
sen bekrachtigd, en door twintig op een volgende Paus-
sen zeer geprezen en door gunsten en bijzondere welda-
den vereerd geworden. In de laatste plegtige Bulle, die
Clemens Xlll. heeft uitgegeven om op nieuw deze In-
stelling te bevestigen, drukt hij zich aldus uit : B Ora de
billgke verlangens der Bisschoppen, onze eerwaardige
Broeders, te begunstigen, die uit alle Catholijke landen,
ons door brieven deze zelfde Maatschappij dringend aan-
bevelen , waaruit zij verklaren zeer groote voordeelen in
hunne Bisdommen te ontleenen.... zoo verklaren wij...
dat de Instelling der Sociteit van Jesus overal de gods-
vrucht en de heiligheid doet blgken, zoo uit hoofde van
het voornaamste doel, hetwelk zij zich voorstelt, en
welk niets anders is dan de verdediging en de voortplan-
ting van den Catholgken Godsdienst, als uit hoofde der
middelen, welke zij gebruikt, om tot dat doel te gera-
ken, zoo als de ondervinding tot dus ver heeft getoond;
omdat wij weten, dat het een zoo groot getal van ver-
dedigers van het ware Geloof en van Verkondigers van
bet Evangelie gevormd heeft, die, met eenen onvervvin-
baren moed, zich te land en te zee aan allerlei gevaren
hebben blootgesteld, ora het licht van het Christendom
tot de woeste en barbaarsche volken over te brengen,
en dat van al degene, die tot deze loffelijke Instelling