Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( ï07 )
ne spreuk deze merkwaardige woorden tot meerder eer
van God, die al zijne handelingen bezielden. Om zijne
godsvrucht en zijnen ijver tot meer nut te doen verstrek-
ken , oefende hij zich op verscheidene hoogescholen in de
schoone wetenschappen, en begaf zich naar Pargs, al-
waar hij zijne letteroefeningen voltooide. Aldaar veree-
nigde hij zich met eenige medegezellen om eene nieuwe
klooster-orde te stichten, waarvan het wezenlijke doel
was om zonder ophouden de vijanden van het Geloof te
bestrijden. Ignatius en zijne medegezellen verbonden
zich daartoe door geloften in de kerk van Mont-Martre.
Vervolgens gingen zij naar Rome, en Paulus III., keur-
de de nieuwe instelling goed in het jaar i54o, ondec
den naam van het gezelschap of de maatschappij vare
Jesus. Ignatius had dezen naam aan zijne nieuwe gees.
telijke Orde gegeven, om te toonen, dat die Orde inge-
steld was, om den Godsdienst van Jesus Christus int
alle oorden van de wereld te doen zegepralen. Tot dit
einde legde dit gezelschap, volgens de regels door zgnea
stichter voorgeschreven, de gelofte af om alle middelen
bij de hand te nemen om God te verheerlijken, en tot
de zaligheid der zielen te arbeiden. Predikatiën, zen.
delingschappen , onderwijs der jeugd , betrachtingen , gees-
telgke afzonderingen, het gebruik der heilige Sacramen-
ten , opregting van leer- en kweekscholen, vaa hu'zen om
er boetvaardigheid te doen; niets is vergeten geworden.
Bg de drie gewoonlijke Klooster-geloften voegde hij err
eene vierde, te weten, die van gehoorzaamheid aan dene
Paus, ten opzigte van het Evangelie te gaan rerkondt-
gen in de ver afgelegenste landen en onder woeste volken ,
al moest men zich hiertoe aan alle gevaren Wootstelïen „
en om de deur voor de heerschzucht te sluiten, wilde;
hij dat zijne Kloosterlingen zich door gelofte zouden ver-
binden, om geene kerkelijke waardigheden aan te nemen,
len minste zoo de Paus hen niel uitdrukkelijk noodzaakte
om die aan te nemen. Hij is tot Genehaai, dek Oiide
verkozen; maar hij nam die keus, niet aan, dan nahaac
lang tegen gestaan te liebben. Die bcdieaiiij belette