Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( lOD )
I het Parlement van Engeland, tot opperhoofd van de
i EngelscJie kerk doen verklaren. Hij hield deze scheur-
I makende handelwijs staande door eene geweldige vervol-
1 ging tegen degene, die deze verklaring niet wilden on-
i derteekenen. Thomas Moeus, Aarlskanselier, en Fis.
cHEii, Bisschop van Rochester, waren de eerste slagtof-
fers zgner woede: hij heeft hen doen onthoofden, omdat
^ zij geweigerd hadden , hem als het hoofd van de Kerk
te erkennen. Bij deze gelegenheid heeft de Kanselier
dit schoone antwoord gegeven: n Zoo ik alleen voor mijn
gevoelen was, zon ik mij op mijn verstand niet verlaten ,
cn ik zou aan dat van den grooten raad van Engeland
de voorkeur geven; maar de geheele Kerk, die groote
raad der Christenen, stemt met' mg." De dood van
I deze twee vermaarde mannen is het voorspel van een
; groot getal bloedige tooneelen geweest: en HENoniK, dia
: tot hiertoe niet wreed scheen te zijn, werd een geweldr
I dadige en bloeddorstige vorst. Om zich over da Alonni-
1 ken, die in de gehoorzaamheid, den heiligen Stoel ver-
! schuldigd, bleven volhai'den, te wreken vernietigde hij
de kloosters, en eigende zich hunne inkomsten aan. Ttlen
zoude gezegd hebben, dat hij zich maar het hoofd dec
) kerk van zijn rijk had gemaakt, om haar uit te plun-
i deren. Hij trouwde Anna de Boulen , die dc oorzaak
' van zoo vele onlusten was; maar hij keeeg ook weldra
I tegenzin in haar, liet haar onthoofden, on ging een
i nieuw huwelijk aan, waarop nog vier andere gevolgd
1 zijn. Alzoo strafte God de eerste buitensporigheden van
1 dezen rampzaligen vorst door hem aan andere bnitenspo-
I righeden, en aan de ongeregelde begeerlijkheden vant
i zgn hart over te laten. Hendrik stierf verscheurd dooc
I de knagingen van zijn geweten. Ondanks zijne afwijking
> van de deugd, en ondanks zgne scheuring had hij ander-
i zins niets in de leer veranderd; maar de scheuring leidt
allengs lot de ketterij: het konde niet missen of de nieu-
we dwalingen mnpstcn welkom zgn in een land, welk
aldus tot deu opstand was voirbereid; bij h^t leven zelfs