Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 98 ) \
fiierover uit fe drukken, en dat hg beschaamd schijnt
te zijn over zgne eigene leering. Dit is eene afgedwon-
gene hulde, die hij aan de waarheid geeft. Deze uit-
vinder van nieuwe leeringen deed verscheidene reizen
om zijn vergif te verspreiden : vervolgens vestigde bg
zich te Geneve, welk, sedert eenige jaren , zgnen Bis-
schop weggejaagd, en het Luterdom omhelsd had. Hg
werd er Predikant, en openbare leeraar in de Godge-
leerdheid. Toen hij in een groot aanzien was gekomen,
heeft hij van die stad als het middelpunt zijner sekte
gemaakt; en van daar blies hg het vuur der ketterij en
der oneenigheid^^in Franhryk en in andere deelen van
'Europa aan. Hg oefende te Geneve eene onafhankelijke
magt uit, en niemand durfde hem wederstaan, omdat |
men het niet straffeloos deed. Hg konde niet dulden,!
dat men anders dan hij dacht; en deze man, die pre- ^
dikte, dat men de Kerk niet moest hooren, noch haan
gehoorzamen, eischte van andere eene blinde onderwer-j
ping aan alles wat hem behaagde te bepalen. Hij heeft
den geneesheer MichaL'l Servet te Geneve laten ver-
branden, omdat deze met eenige dwalingen omtrent het
geheim der heilige Drievuldigheid voor den dag kwam ;
en nogtans voer hij woedend uit tegen de billijke streng-
heid die men in Frankrgk ten opzigte der Ketters te
werk stelde: alzoo beliegt de boosheid zich zelve. Als
hij zgne wraak anders niet konde uitoefenen , gaf hg
jdch aan zoo hevige gramschap over, welke alleen gee-
nen hervormer , maar zelfs geenen regtschapenen man
paste : en hg overlaadde zijne tegenstrevers met de schim-
pende bgnamen van varken, van beest, van ezel, van
hond, van een dol mensch, enz. — Welke zonderbare
taal in den mond, van eenen man, die zich voor eenen
Apostel uitgeeft! Als men die taal met die van den H.
Paueus vergelijkt , zal men door de tegenstrijdigheid
kunnen oordeelen over het verschil, hetwelk er is tus-
schen de afgezanten van God, en diegene, die niet dan
de werktuigen van den duivel, van de ketterij of vani
de goddeloosheid zijn gcv.-eest.