Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( i5 )
zij in eene onbezonnene woede naar boven op den tem-
pel , en wierpen den U. Apostel van boven neder. Ech-
ter was de IJ. Jacobus niet terstond dood, maar hij had
nog kracht genoeg oin op zijne knien te gaan zitten, en
om God aldus te bidden : JJeer, vergeef hel hun; zq
welen niet, wat zij doen! Maar die razende en wree-
de menschen zeiden: laat ons hem steenigen; en ter-
stond wierpen zij eene hagelbui steenen op hem, Edn
eenige onder hen, die nog eenige menschelijkheid bezat,
zeide tot de overigen : wat doet gij ? Houdt op, de Regt-
vaardige bidt voor u, en gij brengt hem om het leven.
Deze woorden waren niet in staat, om hunne woede te-
gen te houden; een volder die daar ook bij tegenwoor-
dig was, nam zijnen volders-hamer, en gaf dfen Heilige
daar mede eenen zwaren slag op het hoofd, waarop hij
dood bleef liggen. De H. Apostel was bij het volk in
eenen zoo grooten roem van heiligheid, dat men de ver-
woesting van Jeruzalem , die er kort op volgde, aan zij •
nen dood toeschreef. Hij werd naast den tempel, op de-
eelfde plaats, alwaar hij was gestorven, begraven, en
men rigtte er eene kolom op. De H. Jacobds heeft eenen
brief geschreven , die tot het Nieuwe Testament behoort,
en een der zeven brieven is, die men Catholijke noemt;
dat is te zeggen, die aan de algemeene Kerk, of aan de
verspreide Geloovigen geschreven zijn; hij bewgst in de-
een brief de noodzakelijkheid der goede werden om zalig
te worden, omdat hij vernomen had, dat er eenige be-
weerden, dat het geloof zonder de werke;i genoeg was
om zalig te worden. De H. Apostel leert in tegendeel,
dat tot eene ware regtvaardigheid, natuurlijk de wil om
de geboden te onderhouden vereischt wordt, en dat de
dienaren Gods altijd vruchtbaar in goede werken zqn;
dit bewijst hij uit het voorbeeld van al de Heiligen,
die zich te allen tgde door hunne deugdzame werken
onderscheiden hebben.