Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 95 ) \
van Mome, en, geenen paal noch perk meer houdende,
week hij hoe langer hoe meer af, en verviel van den
eenen afgrond in den anderen, door de reeds te voren
veroordeelde dwalingen der Albioenzen , van Wici.ep ,
en der Hossiten , op nieuw wederom te leeren. Hg
schreef tegen het Vagevuur, tegen den vrijen wil, tegen
de verdiensten der goede werken , enz, Dit is het be-
gin van zijnen droevigen afval van het oude Geloof ge-
weest; afval, wien hg met den naam van hervorming
bestempelde (*). Daar hij zich een steunsel moest zoe-
ken te verkrijgen, om eene zoo onbeschaamde onderne-
ming te onderschragen, zette Lijter de vorsten van
Duitschland aan, om zich van de geestelijke goederen
meester te maken: dit was een gemakkelijk middel om
hen op zijne zijde te krggen. De hoop om dezen rgken
buit^in te slokken, haalde vele vorsten tot zijne partg
over. Frederik , keurvorst van Saksen, en Filippus ,
landgraaf van Hessen, kwamen openlijk als zgne bescher-
mers er voor uit. Luter won voor zich dezen laatstge-
noemden vorst, door eene nog schandelijkere toegevend-
heid. Filippus wilde bij het leven zijner echtgenoote,
een tweede huwelijk aangaan ; hg dacht van den nieu-
werwetschen hervormer alles te kunnen verkrijgen, hg
vervoegde zich aldus bij Luter, die na alvorens te /Fii;
tenberg de leeraren van die nieuwerwetsche hervorming
bijeen geroepen te hebben, aan den landgraaf, tegen
het uitdrukkelijke verbod van Jesus Christus aan, toe-
stond om ter gelgker tgd twee vrouwen te mogen heb-
ben. Om het getal zijner aanhangers nog meer fe ver-
grooten, randde hij de wet van den echteloozen staat
der Priesters en der iVIonniken aan, en hij gaf zelf een
voorbeeld van derzelver overtreding, door, alhoewel hij
Priester en iVIonnik was, eene jonge Non te trouwen.
(•) Naderliand noemde men de aantiangers van Luter, Pro-
itstanten , omdat zij protesteerden tegeu eene hooge veroi'deaing
van keizer K\rel V i op dea tUjXsdag van Skiërs, ia het jaar
1Ó39 genomen.