Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm
( 91 ) \
hunne werken verbrandden. De Turken gaven den moed
reeds op , en riepen overluid om van deze onderneming
af te zien; maar Mahomed beloofde hun , dat zij de stad
zouden plunderen, eu haalde hen aldus over, om eenen
algemeenen storm te wagen. Nadat hiertoe de noodige
schikkingen gemaakt waren, viel men de stad vau de
zee- eu van de landzijde tegelijk aan. De Grieken ver-
dedigden zich manmoedig, en deden wonderen van dap-
perheid; maar Jdstinianus, werd gewond, en verliet
zgnen post. Deze terugtogt maakte de Grieken zoo moe-
deloos, dat zij begonnen achteruit tc wijken. De Tur-
ken vielen ter zelfder tijd met geweld langs de bres op
hen aan, vervolgden de vliigtenden, Èn doodden er het
grootste gedeelte van. De keizer die zelf bij de bres
had post gevat, spande op eène zondcrbare wgze al zij-
ne krachten in, maar hij is door het gedrang wegge-
sleept , en gesneuveld. Na den dood van den keizer von^
den de Turken geenen tegenstand meer: zij maakten
zich meester van de stad, waarin zij alles nedersabeldent
Zij maakten eene gruwelijke slagting onder de inwoners,
en in den loop van drie dagen , dat de plundering duur-
de , begingen zij de grootste buitensporigheden. Al/.oo
verviel het keizerrijk van Konstantinopel, nadat het
1125 jaren gestaan had, te rekenen sedert dat de troon
er door Constantinus den Grooten in het jaar 33o was
overgebragt. Dit is eene duidelijke straf hunner hals-
starrige scheuring geweest. God had hen met geduld
afgewacht, en zg hadden den tijd, die hun was toege-
staan, om tot de gehoorzaamheid aan de Kerk weder te
keeren, riiet weten te gebruiken: zij hadden de verma-
ningen, die men hun gedaan had, in den wind gesla-
gen , zij zijn de slagtoffers der goddelijke geregtigheid
geworden ; zij hebben het gezag van den Opvolger van
den H. Petrus niet willen erkennen, en zij zijn onder
do dwingelandij der ongeloovigen gevallen, van wie zg
niets dan verdrukking en slavernij te wachten hebben.
Alle Rijk, hetwelk zich tegen dat van Jesus Christus
aankant , wordt met den goddelijken vloek bedi-eigd, en