Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 89 ) \
pens is de wedervereeniging met genoegen ran beide
kanten aangenomen: men heeft er een besluit opgesteld,
waarin men al de punten inslasdile , welke de Grieken
te voren bestreden hadden, en dit besluit is geteekend
door den Paus , door den Patriarch, en de andere Griek-
Kche Kerkvoogden, behalve den Uisschop van Efese, die
volstandig bleef weigeren om het te onderteekeiien. Al-
dus is die groote zaak ten einde geloopen. Üeze goede
uitslag verspreidde eene algemeene vreugde door de ge-
heele Catholijke Kerk; maar deze vreugde \vas van kor-
ten duur. Toen de keizer en de Grieksche Kerkvoogden
te Konstantinopel waren terug gekomen , vonden zg de
Geestelijkheid en het volk dier stad ten uiterste voorin^
genomen tegen de wedervereeniging. üezi! scheurma-
kers deden niet dan degene , die hetzelve ortderteekend
hadden, te beleedigen en te beschimpen, en prezen Mak-
cus van Efese hemelhoog, omdat hij alléén moeds ge^
noeg had gehad om zijne toestemming le weigeren. Zij,
die op de Kerkvergadering van Florence geweest waren,
bevreesd geworden, door de hevige en schimpende verbit-
tering hunner medeburgers, trokken hun gegeven wooi-d
in, en de scheuring heeft er tot dus verre allijd ge-
heerscht. Eenige jaren daarna, schreef de Paus Nico^
lAus V., die een zeer godvruchtige man was, en de
vruchteloosheid van al de moeiie, die men gedaan had
om de Grieken te bekeeren, in aanmerking genomen
had , hun eenen brief, waarin hg , nadat hij hun ge-
sproken had van de toebereidsels, die de Turken tegen
hen maakten, hen vermaande om eindelijk hunne oogen
te openen omtrent hunne verledene halsstarrigheid: n üe
Grieken," zeide hij hun, B misbruiken al van overlang
Gods geduld door in de scheuring te blgven voortgaan.
Volgens de gelijkenis van het Evangelie, wacht God om
te zien of de vijgeboom , nadat hij met zoo veel zorg is
aangekweekt, eindelijk vrucht zal dragen; maar zoo hij,
na verloop van drie jaren, die God hun nog toestaat,
geene vrucht voortbrengt, zal de boom bij zijne wortel
afgehakt worden , en de Grieken zullen geheel overwel-