Boekgegevens
Titel: Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteur: Lhomond, Charles Francois; Maaseland, Adrianus van
Uitgave: 's Bosch: J.J. Arkesteyn, 1825
2e dr; 1e uitg.: 1822-1823
Opmerking: Vert. van: Histoire abrégée de l'église. - 1787
Dl. 2 o.d.t.: Kort begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-665
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200017
Onderwerp: Theologie, godsdienstwetenschappen: kerk- en dogmengeschiedenis: algemeen
Trefwoord: Kerk, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Kort-begrip der kerkelijke geschiedenis, van de Hemelvaart van Onzen Heer Jezus Christus, tot de wederkomst van paus Pius VII te Rome, in het jaar 1814
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 88 ) \
ï'^nen loop gelalen, die gewis tol welzijn ran den Staat
degene kan strafFen , die door kwade leeringen fe versprei-
den , welke dikwijls voor de algemeene rust zeer scha-
delijk zijn, de openbare rust en de bargelijke orde storen.
CLXI. HOOFDDEEL.
Tfi^uwe beproeving tot de wedervereeniging der Grieken,
Kerkvergadering van Florence.
Het Jaar i43g.
Sedert dat de Grieksche Kerk zich weder had afge.
scheurd, hadden de Paussen meermalen beproefd om de
vereeniging weder tot stand te brengen; maar zij had-
den er nog niet wel in kunnen slagen. Eindelgk knoop-
ten in het jaar 1437 de Grieksche keizer Joannes Pa-
leologus, en de Paus Eugenics IV. de afgebrokene on-
derhandeling weder aan, en kwamen overeen, dat men
in het Westen eene algemeene Kerkvergadering, bestaande
«it Grielen cu Latgnen, zoude bijeenroepen. Uit kracht
van deze overeenkomst heeft de Paus zelf te Ferrara in
ftalië de Kerkvergadering geopend : de keizer en de Pa-
triarch van Konstantinopel begaven zich daar henen
met twintig Oostersche Aartsbisschoppen , en een groot
getal andere Grieksche Geestelijken, die door hunne be-
kwaamheid en verdiensten vermaard waren. De Patri-
archen van Alexandrie, van Antiochië en van Jeruza-
lem zonden er ook hunne afgevaardigden. Er kwamen
hindernissen in den weg, die beletten om de Kerkver-
gadering te Ferrara te blijven houden, en zij is, met
toestemuiing der Grieken, naar Florençe verlegd gewor-
den. Nadat men er al de zwarigheden duidelijk had
opgehelderd, gaven de keizer, dc Patriarch en de Griek-
sche Bisschoppen eeae Geloofsbelijdenis over, die volko-
men overeenkwam met die van de Roonische Kerk ,
waarin zij wel bijzonderlijk erkenden, dat de Heilige
(ieest van den Vader en van den Zoon voortkomt, en
dît de Paus het Hoofd der algemeene Kerk is. Vervol-